ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ - синдик на „СОЛО ЕКС“ ЕООД (в несъстоятелност), с. Дреновец, обл. Видин, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 112601230, на основание чл. 717а от Търговския закон и съгласно Определение № 576/13.09.2019 г., постановено по т. д. № 74/2015 г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 14.10.2019 г., от 09:30 часа, в канцеларията на синдика в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 100, ет. 4, ще се проведе продажба на следните активи от имуществото на дружеството:

1. Съвкупност от движими вещи, както следва:

Наименование

Дата  придоб.

Забележка

1.

Стеблодробител Agricom-Fast 160

27.6.5.2006

Номерата не са четими

2.

Ремарке за товарен автомобил

 

Цвят: Светло сив

3.

Ремарке за товарен автомобил

 

Цвят: Светло сив

4.

Съоръжения за капково напояване

 

Включващи: 1) Маркучи Ф20 15 броя ролки от по 100 м.; 2) Маркучи Ф 90 неустановена дължина; 3) Фитинги за капково напояване; 4) Филтри за капково напояване

5.

Фолксваген Голф

1.1.2006

Рег. № РА2105 АК, липсват: табло, стъкло на шофьорска врата,

6.

Каси за бране на грозде, PVC

 

350 броя

7.

Самоделно ремарке

 

Цвят: Оранжев

8.

Тракторно ремарке

-

Цвят: Сив, липсват регистрационни табели и табели със сериен номер/номер на рама

При начална цена за съвкупността в размер на 4 090,00 (четири хиляди и деветдесет) лева, съгласно изготвената от оценителят „ДД-ЕКСПЕРТ“ ЕООД пазарна оценка към 05.08.2019 г.

2. Поземлен имот с идентификатор 17645.104.45 (седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет, точка, сто и четири, точка, четиридесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада, област Видин, одобрени със Заповед РД-18-620/07.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Грамада, местност Краварника, с площ по скица от 11 505 (единадесет хиляди петстотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория при неполивни условия: 2 (втора), номер по предходен план: 104045 (сто и четири хиляди четиридесет и пет), съседи: 176545.104.19; 176545.104.27; 176545.104.34; 176545.104.28; 176545.104.46; 176545.104.116; 176545.104.16; 176545.104.17; 176545.104.18, който съгласно документ за собственост представлява НИВА находяща се в землището на град Грамада, община Грамада, област Видин, местност „Краварника“, с площ от 11,501 дка., съставляваща парцел № 045 в масив 104, обособена като имот № 104045 по плана за земеразделяне на същото село, при начална цена в размер на 16 700,00 (шестнадесет хиляди и седемстотин) лева, съгласно изготвената от оценителят „ДД-ЕКСПЕРТ“ ЕООД пазарна оценка към 27.08.2019 г.

Продажбите ще се извършат по реда на чл. 717в. от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбите са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, като преглед може да се извършва след предварителна уговорка по телефона на номер: +359 885 033 714.

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10% (десет процента) от оценката на правата, за които ще се участва, по особената сметка на „СОЛО ЕКС" ЕООД (в несъстоятелност), както следва:

IBAN: BG25 BPBI 7940 5082 5583 01;

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка до 17:00 часа на 11.10.2019 г.;

-  документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията удостоверение не е необходимо;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик не по – късно от деня на продажбата, до 09:30 часа.

Веднага след изтичането на този срок синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на акциите ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена и не е от кръга на лицата, посочени в чл. 717г от ТЗ. Той трябва в срок от 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най - висока цена, ако не е изтеглил задатъка. Ако и той не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з от ТЗ, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът по несъстоятелността, с постановление, му възлага вещта или правото.

Всички такси и разноски във връзка с участието в продажбата и придобиването на правата са за сметка на купувача.

Предоставените от Вас лични данни във връзка с участието в продажбата подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личне данни. Синдикът на дружеството обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информирам Ви, че личните Ви данни може да бъдат предоставени на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в продажбите. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.