Александър Георгиев Костадинов, служебен адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 – постоянен синдик на "МЕДИМАГ" ЕООД, ЕИК 200957741, в несъстоятелност, назначен с Определeние № 260110 от 19.03.2021 г., постановено по т.д. № 278/2019 г., по описа на Окръжен съд – гр. Плевен, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Плевен, гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Полтава” № 5, офис 2, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността от 08.03.2023 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2, на 03.04.2023 г. в 11.00 часа, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имуществото, собственост на "МЕДИМАГ" ЕООД, ЕИК 200957741, в несъстоятелност, а именно:

1 Лек автомобил, марка Шевролет Лачета, с рег. № СА0456ХС, с рама № KL1NF35UJ8K944101, цвят сив, на пазарна стойност от 580, 00 лв.

Пазарната цена на посоченото имущество възлиза на 580,00 лева, представляващи 100% от изготвената пазарна оценка.

Началната цена на посоченото имущество възлиза на 80% от горепосочената стойност.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ и определение на съда по несъстоятелността.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717 ж от ТЗ - чрез търг с явно наддаване – при стъпка за наддаване – 100, 00лв.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 881 774.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от оценката. Задатъкът се внася в срок до 17.00ч. на 31.03.2023 г. по особена сметка на дружеството в „Алианц Банк България” АД:

IBAN: BG21 BUIN 9561 1800 6766 06    

BIC: BUINBGSF.

Търгът чрез явно наддаване започва в 11:00  часа на 03.04.2023г., като до него се допускат лицата надлежно заявили желание за участие и представили изискуемите документи.

За купувач на продаваното имущество от масата на несъстоятелността се счита този наддавач, който е предложил най-високата цена.

Наддаването ще се извърши чрез записване на наддавателните предложения в наддавателен лист.

Резултатът от наддаването ще бъде оповестен от синдика в деня на продажбата –03.04.2023г., в присъствието на явилите се наддавачи.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.

Определеният купувач трябва в срок от 7 календарни дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Тел. 0888 881 774