ОТМЯНА НА ПРОДАЖБАТА ПО МОЛБА НА СИНДИКА

 

Росен Георгиев Милошев, сл. адрес гр. София, ул. Позитано № 8 - синдик на „ЕЛМА”АД (в несъстоятелност) по търговско дело № 2/2012 г. по описа на Ловешкия  окръжен съд, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 820174009, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ул. „Академик Ангел Балевски” № 1 на основание чл. 717а и сл. от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността от 15.02.2016 година по т.д. № 2 / 2012 по описа на Ловешкия окръжен съд, на 07.03.2016г. от 10.00 до 11.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 77, ет. 3, офис 7, ще се проведе продажба чрез търг при условията, изложени по-долу на следното НЕДВИЖИМО имущество, собственост на длъжника:

1. Земя и сгради в промишлена зона, в регулацията на гр.Троян, с административен адрес – гр. Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” №1, представляващи Комплекс земя и сгради  представляващ поземлен имот с идентификатор 73198.507.266 и площ по скица 86 339 кв.м, в едно с построените в него сгради със обща разгъната засртоена площ от 42 894 кв, а именно:

Сграда с идентификатор 73198.507.266.1: застроена площ 266 кв.м, брой етажи 3, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.2: застроена площ 6084 кв.м, брой етажи 2, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.3: застроена площ 71 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.4: застроена площ 1780 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.5: застроена площ 87 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.6: застроена площ 42 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.7: застроена площ 12 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.8: застроена площ 271 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.9: застроена площ 59 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.10: застроена площ 109 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.11: застроена площ 34 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.12: застроена площ 116 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.13: застроена площ 164 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.14: застроена площ 16864 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.15: застроена площ 404 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.16: застроена площ 165 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.23: застроена площ 34 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.24: застроена площ 114 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.25: застроена площ 21 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.26: застроена площ 10 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.27: застроена площ 694 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда;

 Сграда с идентификатор 73198.507.266.28: застроена площ 62 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.29: застроена площ 20 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.30: застроена площ 114 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.31: застроена площ 4040 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.32: застроена площ 906 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.33: застроена площ 589 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.34: застроена площ 109 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда;  Сграда с идентификатор 73198.507.266.35: застроена площ 18 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.36: застроена площ 47 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.37: застроена площ 553 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.38: застроена площ 305 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.39: застроена площ 306 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.40: застроена площ 173 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.266.41: застроена площ 5671 кв.м, брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;   

2. Производствен, складов обект в гр.Троян, с административен адрес – гр. Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” №1., представляащ Комплекс земя и сгради   -  поземлен имот с идентификатор 73198.507.577 и площ по скица 2350 кв.м, в едно с построените в него сгради:

Сграда с идентификатор 73198.507.577.1: застроена площ 421 кв.м, брой етажи 5, предназначение : предназначение - промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.507.577.2: застроена площ 173 кв.м, брой етажи 1, предназначение : предназначение - промишлена сграда – разрушена;

3. Недвижим имот в  гр.Троян, с административен адрес – гр. Троян, ул.”Академик Ангел Балевски” №1, представляващ Комплекс земя и сгради  - поземлен имот с идентификатор 73198.507.578 и площ по скица 13 116  кв.м, в едно с построените в него сгради( които са напълно разрушени);

4. Поземлен имот с идентификатор 73198.520.1 и площ по скица 42 701 кв.м. и  производствени сгради в него. Оценяваният обект се намира в промишлена зона, в регулацията на гр.Троян, с административен адрес – гр. Троян, „Белишки Орешак”. Предназначението му е „За друг вид производствен, складов обект”Комплекс земя и сгради  представляващ поземлен имот с идентификатор 73198.520.1 и площ по скица 42 701 кв.м, ведно с построените в него сгради: Сграда с идентификатор 73198.520.1.1: застроена площ 3969 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.2: застроена площ 1534 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.3: застроена площ 2209 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.4: застроена площ 1436 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.5:   застроена площ  239 кв.м, брой етажи 2, предназначение: промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.6: застроена площ 451 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.7: застроена площ 531 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.8: застроена площ 405 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.9: застроена площ 41 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.10: застроена площ 91 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.11: застроена площ 125 кв.м, брой етажи 1, предназначение :промишлена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.12: застроена площ 365 кв.м, брой етажи 3, предназначение административна , делова сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.13: застроена площ 321 кв.м, брой етажи 1, предназначение : друг вид обществена сграда; Сграда с идентификатор 73198.520.1.14: застроена площ 210 кв.м, брой етажи 1, предназначение :складова база склад; Сграда с идентификатор 73198.507.266.15: застроена площ 41 кв.м, брой етажи 1, предназначение :сграда за енергопроизводство;

5. Комплекс земя и сгради в град Троян,  представляващ поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 и площ по скица 719 кв.м, в едно с построените в него сгради: Сграда с идентификатор 73198.504.7.1: застроена площ 148 кв.м, брой етажи 2, предназначение : жилижща сграда; Сграда с идентификатор 73198.504.7.2: застроена площ 27 кв.м, брой етажи 1, предназначение :жилищна сграда; Сграда с идентификатор 73198.504.7.3: застроена площ 50 кв.м, брой етажи 1, предназначение :жилищна сграда; Сграда с идентификатор 73198.504.7.4: застроена площ 74 кв.м, брой етажи 2, предназначение :жилищна сграда;

6. Поземлен имот в регулация в с.Орешак, представляващ Комплекс земя и сгради  представляващи поземлен имот с идентификатор 53707.504.44 и площ по скица 53 615 кв.м, в едно с построените в него сгради ( които са напълно разрушени)

7. Поземлен имот в регулация в с.Орешак, представляващ Комплекс земя и сгради  представляващи поземлен имот с идентификатор 53707.504.43 и площ по скица 9 399 кв.м, в едно с построените в него сгради ( които са напълно разрушени).

8. Поземлен имот в регулацията на с.Голяма Желязна, с административен адрес – с.Голяма Желязна. Предназначението му е „За друг вид производствен, складов обект” Комплекс земя и сгради,  представляващ поземлен имот с идентификатор 15703.504.569 и площ по скица 7830 кв.м и сгради ( които са напълно разрушени).

9. Поземлен имот и сграда във вилната зона на с.Шипково, общ.Троян. В близост има жилищни сгради. Оценяваният имот представлява ПИ 83212.501.124-НТП ниско застрояване ( до 10 м) , по кадастралната карта на населеното място, с площ по скица 3 692 кв.м, представляващ Комплекс земя и сгради,  представляващ поземлен имот с идентификатор 83212.501.124 и площ по скица 3692 кв.м и сгради ( които са разрушени.

10. Земя и сграда, в курортна зона, в землището на с.Балканец, общ.Троян и представлява Сградата е с идентификатор 02448.501.40.1, със застроена площ 316 квадратни метра, построена с отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 02448.501.40 – НТП средно застрояване ( от 10м. до 15 м), по кадастралната карта на населеното място, с площ по скица 5 310 кв.м.

Справедливата пазарна стойност на имотите е 1 019 460 (един милион деветнадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, съгласно изготвена оценка.

Стъпка за наддаване – 10 000(десет хиляди) лева.

 

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемия комплекс са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа след предварителна уговорка със синдика.

 Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. Позитано № 8, ет. 6, офис 6 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика. За контакт тел.  089 9970542, факс. 02 9805974 и адрес за електронна комуникация – [email protected]

 За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от началната цена – 101946 (сто и една хиляди деветстотин четиридесет и шест) лева. Задатакът се внася в срок до 02.03.2016 г. по особената сметка на „ЕЛМА“ АД(н) в „ОБЩИНСКА БАНКА” АД с BIC – SOMBBGSF, - IBAN BG81SOMB91301034513502.

 Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата на 07.03.2016 г. от 10.00 до 10.15 ч. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията, с посочена от тях цена с цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя - име, съответно фирма на участника, седалище, ЕГН, ЕИК, адрес и телефон за кореспонденция.

 Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от оценката на имуществото, изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност на физическо лице или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец, удостоверение за актуално състояние, заявление за участие в търга, декларация с нотариална заверка на подписа на декларатора, че лицето участващо в търга е запознато с условията на търга и ги приема, декларация, че лицето, подало заявление за участие в търга не е длъжник, представител на длъжника, синдик, представител на синдика, както и че не е от кръга на лицата, които нямат право да участват в наддаването.

 За купувач на продаваемия имот от масата на несъстоятелността се счита този наддавач, който е предложил най-високата цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

 Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.

 Определеният купувач трябва в срок от 5 календарни дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

 Купувачът се въвежда във владение на продаваната вещ от синдика въз основа на влязло в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платени данъци и такси за прехвърляне на собствеността на вещта.

 

За контакт:

тел.  089 9970542;

факс. 02 9805974

e-mail: [email protected]

Росен Милошев – синдик на „EЛМА”АД(в несъстоятелност)