ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА - синдик на “ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (несъстоятелност), ЕИК 102100477, съгласно Решение № 194/27.01.2017 г. по т.д.№ 4887/2011 г. по описа на СГС, TO, VI-8 състав, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Бургас п.к.8000, ул. „Константин Величков“ № 59А, ет. партер, на основание чл.717ж вр. чл.717а от ТЗ и на основание Определение от 17.04.2019 г. и Определение от 02.07.2019 г. на СГС, Т.О., VI - 8 състав по т.д. № 4887/2011 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 12.09.2019 г. в 13.00 часа в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, ще се проведе ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на чл.717ж от ТЗ при тръжна цена - 80% от актуализираната пазарна оценка, на активи от масата на несъстоятелността на „ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (н), ЕИК: 102100477, представляващи недвижими имоти - СГРАДИ, находящи се върху чужд поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, както следва:

1. СГРАДА с идентификатор 51500.508.139.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: гр.Несебър, к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 51500.508.139, 51500.508.201 и прилежащи към поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, застроена площ: 432 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: Административна, делова сграда, съгласно Скица на сграда № 15-510288-19.10.2016 г. на СГКК - гр.Бургас;

2. СГРАДА с идентификатор 51500.508.139.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: гр.Несебър, к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 51500.508.139, 51500.508.228 и прилежащи към поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, застроена площ: 1393 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда на транспорта, съгласно Скица на сграда № 15-510290-19.10.2016 г. на СГКК - гр.Бургас;

3. СГРАДА с идентификатор 51500.508.139.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: гр.Несебър, к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, застроена площ: 894 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда на транспорта, съгласно Скица на сграда № 15-510292-19.10.2016 г. на СГКК - гр.Бургас;

4. СГРАДА с идентификатор 51500.508.139.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: гр.Несебър, к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 51500.508.129, 51500.508.139 и прилежащи към поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, застроена площ: 71 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда на транспорта, съгласно Скица на сграда № 15-510295-19.10.2016 г. на СГКК - гр.Бургас;

5. СГРАДА с идентификатор 51500.508.139.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: гр.Несебър, к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.508.139, застроена площ: 10 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, съгласно Скица на сграда № 15-510296- 19.10.2016 г. на СГКК - гр.Бургас.

Находящите се в гр.Несебър сгради ще се продават ЗАЕДНО, съгласно решението на Събранието на кредиторите.

Началната тръжна цена за продажба на сградите е в размер на 1 325 792,00 лв. (един милион триста двадесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и два лева), представляваща 80% от актуализирана пазарна оценка.

Всички желаещи да прегледат сградите могат да направят това след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888 705 107; 02 986 33 69.

Продажбата на описаните недвижими имоти - сгради, ще се проведе по реда на чл.717ж вр. чл.717в и сл. от ТЗ - чрез извършване на наддавателни предложения в търг с явно наддаване, които се вписват в наддавателен лист, съгласно изискванията на чл.717ж, ал.2 от ТЗ, като регистрацията на участващите ще започне от 10.00 часа и ще приключи в 12.00 часа на 12.09.2019 г. в канцеларията на синдика.

За участие в търга с явно наддаване наддавачът следва да внесе предварително ЗАДАТЪК в размер на 10% от посочената по-горе начална тръжна цена, на основание чл.717в, ал.2 от ТЗ, по сметка на “ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (несъстоятелност) - IBAN: BG17 SOMB 91301058856901 при банка „Общинска банка“ АД, срещу платежно нареждане и мемориален ордер, удостоверяващ постъпил по особената синдическа сметка 10% задатък за участие, които документи наддавачът следва да представи при регистрацията си за участие в търга.

За допускане до участие в търга с явно наддаване наддавачите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

На основание чл.717ж, ал.2, изречение второ от ТЗ (изм. ДВ, бр.З 8/2006 г.) определената стъпка за наддаване върху началната тръжна цена е в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева).

Въводът във владение на купувача ще се извърши от синдика в срок до един месец, считано от датата на вписване на влязлото в сила постановление за възлагане.

Крайният срок за регистрация на желаещите да участват в търга с явно наддаване е 12.00 часа на 12.09.2019 г.