Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „КМБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД /н./, с ЕИК 175085243, със седалище и адрес на управление: обл. София, с. Горна Малина, ул. „21“ № 107,  в производство по несъстоятелност по т. д. № 171/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение за продажба, дадено ми с Определение № 193 от 13.04.2020 г., постановено по т.д. № 171/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, на 09.07.2020 г. от 11:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, част от масата на несъстоятелността на „КМБ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД /н./, находящо се в гр. Стара Загора, а именно:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – „ХИПЕРМАРКЕТ “КАРФУР”, представляваш функционално обособена част от търговски и развлекателен комплекс с трафопост и подземен паркинг, включваща помещения с обща застроена площ от 9 255,48 кв. м. (девет хиляди двеста петдесет н пет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), разположени на първи (партерен) етаж, на кота 0.00 м. (нула цяло и нула стотни метра) и на втори етаж (полуетаж- мецанин), на кота + 3.40 м. (плюс три цяло и четиридесет стотни метра) от сграда “ТЪРГОВСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ КОМПЛЕКС С ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ“ /състояща се от две функционално обособени части; Търговски център с проектно и търговско наименование „СИТИ МОЛ“ („CITY MALL”) и Хипермаркет с проектно и търговско наименование „КАРФУР” („СARREFOUR“)/, цялата сграда изградена на основание Разрешение за строеж № РС-И-532/08.07.2008 г., издадено от Община Стара Загора, със забележки към него от 05.12.2008 г., 08.01.2010 г. и 14.03.2011 г. и технически архитектурен проект, съгласуван и одобрен от Главния архитект на Община Стара Загора на 04.07.2008 г., с изменение на проекта, одобрено на 10.03.2011 г., до степен „напълно завършен груб строеж, с монтирани фасадни панели на юг, изток и запад, и частично монтирани фасадни панели на север, с изпълнени вътрешни Ел. и ВиК - инсталации до кота 0.00 метра и изграден трафопост”, съгласно Удостоверение № 68-00-1210-8/16.08.2011 г. на Община Стара Загора, построена в поземлен имот (дворно място), подробно описано по-долу, находящ се в град Стара Загора, с административен адрес на булевард “Никола Петков” № 10 (десет), който търговски обект - хипермаркет е заснет и нанесен на кадастралната карта и в кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Така посоченото имущество съгласно скици/схеми издадени от СГКК – гр. Стара Загора включва:

1. самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.1, съгласно схема № 15-390258 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 7349.00 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 68850.523.5498.2.23, 68850.523.5498.2.25, 68850.523.5498.2.24, 68850.523.5498.2.2, 68850.523.5498.2.12; под обекта: 68850.523.5498.2.7; 68850.523.5498.2.15; над обекта: 68850.523.5498.2.3, 68850.523.5498.2.4;

2. самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.3, съгласно схема № 15-390304 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: обекти със специално предназначение, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 58.84 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: 68850.523.5498.2.1; над обекта: 68850.523.5498.2.13;

3. самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.4, съгласно схема № 15-390315 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 345.66 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: 68850.523.5498.2.1; 68850.523.5498.2.2; над обекта: 68850.523.5498.2.13;

4. самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.23 съгласно схема № 15-390300 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 1499.20 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 68850.523.5498.2.30, 68850.523.5498.2.31, 68850.523.5498.2.32, 68850.523.5498.2.1; под обекта: 68850.523.5498.2.15; над обекта:  няма;

5. 37.20 % идеални части от правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.15, съгласно схема № 15-390286 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 16675.16 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 68850.523.5498.2.7, 68850.523.5498.2.20, 68850.523.5498.2.19, 68850.523.5498.2.6, 68850.523.5498.2.18; под обекта: 68850.523.5498.2.8, 68850.523.5498.2.11, 68850.523.5498.2.16; над обекта: 68850.523.5498.2.12, 68850.523.5498.2.1, 68850.523.5498.2.23, 68850.523.5498.2.30, 68850.523.5498.2.31, 68850.523.5498.2.29, 68850.523.5498.2.32, 68850.523.5498.2.28, 68850.523.5498.2.27, 68850.523.5498.2.26, 68850.523.5498.2.25, 68850.523.5498.2.24, 68850.523.5498.2.2;

6. 37.20 % идеални части от правото на собственост върху самостоятелен обект с идентификатор № 68850.523.5498.2.16, съгласно схема № 15-390292 -14.08.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, ет. -1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1 и с площ посочена в документа: 16869.21 кв. м. Обектът е с ниво: 1, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 68850.523.5498.2.8, 68850.523.5498.2.11, 68850.523.5498.2.17, 68850.523.5498.2.10, 68850.523.5498.2.9; под обекта: няма; над обекта: 68850.523.5498.2.7, 68850.523.5498.2.20, 68850.523.5498.2.15, 68850.523.5498.2.19, 68850.523.5498.2.6, 68850.523.5498.2.18.

7. 7783.73/20924 идеални части от правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор № 68850.523.5498 съгласно Скица на поземлен имот № 15-390240-14.08.2017 г. находящ се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД – 14 – 24 – 484/27.11.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Стара Загора, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Никола Петков“ № 10, с площ от 20 922.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: 5498, квартал 11, парцел: X, при съседи: 68850.523.25, 68850.523.5736, 68850.523.1, 68850.523.5458, 68850.523.5459.

Началната цена на имуществото като цяло е в размер на 4 910 782,28 лв. /четири милиона деветстотин и десет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и двадесет и осем стотинки/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 50 BPBI81707905910837, BIC: BPBIBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесната вещ или право следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се заявява участие;

- предложена цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с предложението си, всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по- горе банкова сметка до 17:00 часа на 08.07.2020 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат:

- доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец;

- изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник;

- удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, надлежно взето решение на компетентните органи на оферент – юридическо лице, за закупува на процесното недвижимо имущество. При взето решение на органите на оферент – юридическо лице, за закупуване на недвижимото имущество, което не е изготвено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, оферентът следва да приложи и заверено извлечение от дружествения договор/учредителен акт, от което да е видно, че решението, за което се представят доказателства е надлежно взето.

Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 09.07.2020 г. от 09:30 до 10:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 09.07.2020г. в 11:00 часа и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава, посочена в настоящото обявления, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него. В 3- дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от получаване на уведомлението за това, да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавни такси, съдебни такси, такси за вписване, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0896 686 481.