МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в несъстоятелност, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 040083662, в производство по несъстоятелност по т.д. 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, ХІІ състав, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 76/13.01.2017 г., постановено по търг. дело № 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив обявява на интересуващите се, че на 27.05.2020 г. от 13.00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажба  на следните имуществени права, собственост на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

1. Търговска марка IML с регистров номер 00057450 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 08.01.2007 г., срок на действие на регистрацията: 01.03.2025 г., вид: индивидуална, тип: комбинирана, с пазарна оценка 13 300 лв. (тринадесет хиляди и триста лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 2660 лева (две хиляди шестстотин и шестдесет лева);

2. Търговска марка MARECO LUCE с регистров номер 00067390 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 22.10.2008 г., срок на действие на регистрацията: 05.01.2027 г., вид: индивидуална, тип: комбинирана,  с пазарна оценка 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева);

3. Търговска марка Relco с регистров номер 00068505 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 26.01.2009 г., срок на действие на регистрацията: 05.01.2027 г., вид: индивидуална, тип: комбинирана, с пазарна оценка 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева);

4. Търговска марка Traddel с регистров номер 00067482 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 29.10.2008 г., срок на действие на регистрацията: 05.01.2027 г., вид: индивидуална, тип: комбинирана, с пазарна оценка 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева);

5. Търговска марка ZONCA с регистров номер 00067634 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 10.11.2008 г., срок на действие на регистрацията: 05.01.2027 г., вид: индивидуална, тип: комбинирана, с пазарна оценка 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева);

6. Търговска марка Linea Light с регистров номер 00067391 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 22.10.2008 г., срок на действие на регистрацията: 05.01.2027 г., вид на търговската марка: индивидуална, тип: комбинирана, с пазарна оценка 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева);

7. Търговска марка BULLIGHT с регистров номер 00067960 на Патентното ведомство, дата на регистриране: 08.12.2008 г., срок на действие на регистрацията: 15.01.2027 г., вид: индивидуална, тип: словна, с пазарна оценка 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) и минимална цена при провеждане на преговори в размер на 20 % от оценката,  т.е. 300 лева (триста лева).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена за съответната търговска марка. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN: BG36FINV915008UB510729 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят някоя от търговските марки могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка с посочване на търговската марка, за която се отнася предложението, предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имуществото, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 13.00 часа на 27.05.2020 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 13,00 часа на 27.05.2020 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения последователно за всяка от търговските марки, в поредността, в която са посочени в обявлението. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.