Радослав Иванов Тонев - синдик на „Еастра” ООД /н./, ЕИК 121108585, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” №18, в производството по т.д. № 19/2013 г. по описа на ОС-Ловеч, на основание определение №250 на съда от 02.06.2020 г. и чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 09.07.2020 г. от 11.00 часа до 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София, 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе ПРОДАЖБА чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ на МПС, включени като активи в масата на несъстоятелността на „Еастра” ООД /н./, находящи се в гр. Залцбург, Австрия, а именно:

1. Влекач марка „Рено”, модел „Премиум”, per. №СА0089СВ, номер на рама: VF624GPA000043808, номер на двигател: 2131953, цвят: червен, с минимална продажна цена в размер на 17 497,60лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/;

2. Влекач марка „Рено”, модел „Премиум”, per. №СА0076СВ, номер на рама: VF624GPA000043930, номер на двигател: 213568, цвят: червен, с минимална продажна цена в размер на 17 497,60лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/;

3. Влекач марка „Рено”, модел „Премиум”, per. №СА0075СВ, номер на рама: VF624GPA000043383, номер на двигател: 211986, цвят: червен, с минимална продажна цена в размер на 17 497,60лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/;

4. Влекач марка „Рено”, модел „Премиум”, per. №СА0045СВ, номер на рама: VF624GPA000043811, номер на двигател: 213241, цвят: червен, с минимална продажна цена в размер на 17 497,60лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/;

5. Влекач марка „Рено”, модел „Премиум”, per. №СА0094СВ, номер на рама: VF624GPA000043929, номер на двигател: 213639, цвят: червен, с минимална продажна цена в размер на 17 497,60лв. /седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки/;

Върху продаваните превозни средства има вписан особен залог в полза на ББР и общ запор в производството по несъстоятелност. Няма данни за наличие на други обезпечителни мерки и валидни вещни или облигационни права на трети лица върху тях възникнали по силата на съдебен акт или закон, но такива претенции не могат да бъдат напълно изключени.

Превозните средства не са в движение и се продават по отделно едно от друго.

За участие в проданта сл едва предварително да се внесе задатък по следната банкова сметка в “Алианц Банк” АД с тутуляр „Еастра” ООД /н./, а именно: IBAN BG83 BUIN 9561 1800 4205 74, BIC BUINBGSF.

Дължимият задатък е в размер на 10 % от посочената по-горе пазарна стойност на всяко от превозните средства, за което се участва.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981-06- 36 и 02/981-34-30, всеки четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Кандидатите за участие могат да направят за своя сметка оглед на продаваните активи по местонахождението им в гр. Залцбург, Австрия, Щайнхаусерщрасе, 12, представителство на МАН, при Tschann Nutzfahrzeuge GmbH, Salzburg, Austria.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.718 от ТЗ - при пряко договаряне.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне за продаваното имущество се подават до синдика в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, от разгласяването на продажбата до посочените по-горе ден и час.

Предложенията следва да съдържат изрично писмено желание за закупуване на съответното МПС, предлаганата от участника цена, срока за плащане, съобразен с изискванията на закона, приложен заверен екземпляр от вносна бележка за внесения задатък, писмено потвърждание или декларация, че купувачът е запознат със статута и състоянието на продаваното имущество, тежестите върху него и с документацията във връзка с конкретната процедура по осребряване. Предложенията следва да са подадени от правоимащо лице с посочване на признаци за индивидуализацията му, адрес за кореспонденция и телефон и лице за контакт, или от законен представител или надлежно упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, като за физическите лица следва да се представи документ за самоличност, а за търговците - извлечение от търговския регистър.

Постъпило предложение в посочения по-горе срок се разглежда от синдика след подаването му. Ако предложението отговаря на посочените тук по-горе и в закона условия, с кандидатът се провеждат преговори и от синдика се изготвя протокол за избор на купувач при постигнатите най-добри условия до момента на изготвянето му. На база на протокола за избор на купувач и съобразно вида на продаваното имущество с кандидата може да се сключи съответен предварителен договор, в който да се уговорят конкретните условия за подписване на окончателен договор. Ако предложената цената не бъде платена от избрания за купувач изцяло в определения срок, внесения задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите.

Предложения от лица, които нямат право да участват в продажбата съобразно предвидените ограничения в закона, предложения под определената по-горе минимална цена, предложения без внесен депозит, предложения, подадени извън срока на продажба, както и такива несъобразени с обявените изисквания, не обвързват синдика.

Внесени от трети лица суми за задатък в особената сметка подлежат на възстановяване само и единствено, ако лицата са участвали с предложение в процедурата по продажба, като са внесли в указания срок определения задатък, но не са избрани за купувачи или изобщо не са подавали предложение за участие.

Всички евентуално дължими разноски за държавни, съдебни, нотариални и други такси, банкови комисиони, възнаграждения на трети лица, п олучаване на владение от спечелилия участник по доброволен или съдебен път, разноски за съхранение на съответното превозно средство в Австрия, привеждането му в движение, застраховки, транспортиране за закупената вещ и др. подобни, във връзка с продажбата и последиците от нея, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.