адвокат Петьо Василев Петков, действащ в качеството си на постоянен синдик на ”В и В Строй” ООД /в несъстоятелност/ ЕИК 103811226, гр.Варна, на основание ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 260650 от 21.06.2021 г., постановено по т.д. N 126/2015 г., по описа на Варненски окръжен съд и въз основа на прието Решение по т.4 на събрание на кредиторите, проведено на 06.12.2019 г., както и въз основа залегналото в депозираната от постоянният синдик на дружеството Молба с Вх. № 266663 от 18.06.2021 г. до ВОС, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 12.00 до 12.30 часа на 02.08.2021 г. в канцеларията на синдика в гр.София, бул. „Витоша” N 78, ет.2, ап.5, ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на чл.717 буква „В“ - чл.717, буква „Е“ от ТЗ, за продажбата на имущество - обособени части от масата на несъстоятелността на ”В и В СТРОЙ” ООД /в несъстоятелност/ - гр.Варна, както следва:

I. Първа група активи /обособена част от масата на несъстоятелността на „В и В Строй“ ООД /н// а именно - ФИТНЕС/ ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ на две нива, с идентификатор 10135.3513.200.3.19, разположен на сутеренен етаж и 1-ви етаж на тяло III, вход А - съгласно документ за собственост, с обща площ 159.60 /сто петдесет и девет цяло и шестдесет стотини кв.м/ състоящ се от зала за фитнес, фоайе, сауна, три съблекални, три бани, две тоалетни, коридори и стълбище - на сутеренен етаж и помещение и стълбище - на първи етаж, при граници на същия: изби № 1,2, 3, 4, общ коридор, стълбище, вътрешен двор, тяло 3 и ул. „Петко Стайнов” - на сутерен етаж, и общ коридор, гаражи № 4, 5, магазин № 3 от тяло 2 и ул. „Петко Стайнов” - на ниво 1-ви етаж, както и 2.0952 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се 17.37 кв.м, и 34.84 кв.м, от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, към когото се припадат 69.84 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3513.200. с начална тръжна цена от 187 000 лв. /сто осемдесет и седем хиляди лева/.

II. Втора група активи /обособена част от масата на несъстоятелността на „В и В Строй“ ООД /н//а именно:

1.АПАРТАМЕНТ № 28 с идентификатор 10135.3513.200.3.38, разположен на 4-я етаж на тяло III, вход Б, на жилищната сграда с идентификатор 10135.3513.200.3, с площ 74.46 кв.м. /седемдесет и четири цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/ състоящ се от две спални, дневна, баня, тоалет, балкон и коридор, при граници на жилището: апартаменти № №        27, 29, общ коридор и вътрешен двор, заедно с прилежащата ИЗБА № 30, с площ 5.97 кв. м, при граници на избата: изби № 5, 6, 26, общ коридор и вътрешен двор, както и 1.2113 % идеални части от общите части на сградата с идентификатор 10135.3513.200.3, равняващи се на 10.84 кв. м, и 20.14 кв. м, от правото на строеж върху мястото с идентификатор 10135.3513.200, в което е построена сградата с идентификатор 10135.3513.200.3, подробно описано по - горе, който Апартамент се продава ЗАЕДНО с 2.12.50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м. в идеални части от площта на ПИ с идентификатор: 10135.3513.200, която площ по документ за собственост /Нотариален акт № 25, том IV, рег. № 4 151, дело № 584 от 2007 г. подписан пред Нотариус Полина Миткова, Нотариус с район на действие района на Варненски районен съд, вписан в регистъра на нотариалната камара под № 478 с вписване по ЗС/ПВ на Службата по вписванията - вх. № 58096 от 11.12.2007 г., Акт № 133, том LXX, дело № 29728/2007 г./е идентифицирана като ПАРКОМЯСТО № 8 с площ от 12.50 кв. м. при граници: от три страни вътрешен двор и паркомясто № 7, както и 0,159 % идеални части от правото на строеж върху УПИ 1-403 от кв. 9 по плана на 26 микрорайон на гр. Варна, с административен адрес: ул. „Тодор Радев Пенев” № 11, при начална цена за двата гореописани недвижими имота от 133 000 лв. /сто тридесет и три хиляди лева/ общо за двата актива,

Оглед на имуществото може да бъде извършен, след предварително съгласуване със синдика всеки работен ден, до деня - предхождащ търга.

За участие в търга предварително, до 17.00 ч. на 30.07.2021г. се внася задатък от 10% от началната тръжна цена на гореописаните обособени части от масата на несъстоятелността в особената банкова сметка на ”ВиВ - СТРОЙ” ООД/в несъстоятелност/ - гр.Варна в ’’ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД: IB AN: BG 84 UBBS 8002 1049 994840 BIC: UBBS BGSF

Всеки наддавач при регистрацията си представя следните доказателства:

- за физическо лице- лична карта;

- за физическо лице - търговец - лична карта и ЕИК;

- за юридическо лице - ЕИК;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно;

- документ за внесен задатък по посочената особена сметка.

Регистрацията на наддавачите се извършва в канцеларията на синдика от 11.30 часа и приключва в 11.50 часа на 02.08.2021 г.

Всеки наддавач посочва имуществото за което участва, както и предложената от него цена с цифри, и думи, и подава предложението си заедно с документа за внесен задатък в запечатан плик, който се завежда във входящия регистър.

Наддавателни предложения ще се приемат и разглеждат от 12.00 ч. до 12,30 ч. на 02.08.2021 г., веднага след което се пристъпва към обявяването на спечелилият наддаването.

За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена. Ако най - високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от Синдика чрез незабавен търг с явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

За справки: тел. 0 888 75 21 63