Младен Събев Йовчев - постоянен синдик на „ПАНОНИЯ-ИНВЕСТ” ООД в несъстоятелност, ЕИК 829087307, с адрес на управление гр. Сливен, кв. „Промишлена зона, ул. „Родопа” № 1Б, в производство по несъстоятелност по Търговско дело № 86 по описа за 2017 г. на Окръжен Съд – гр. Сливен, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 68 от 06.03.2020 г. ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 30.03.2020 г. в канцеларията на синдика в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2 ще се проведе продажба на следното имущество собственост на „ПАНОНИЯ-ИНВЕСТ” ООД в несъстоятелност, а именно:

Обособена група „Движими вещи”, посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление, при начална тръжна цена 1 272,00 (хиляда двеста седемдесет и два) лева, която представлява 80% от изготвената експертна оценка, представена по делото – 1 590,00 лв.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с ЯВНО наддаване.

Оглед на вещите може да бъде извършван, до датата на продажбата, след предварително съгласуване със синдика на тел. 0887 749 785.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2.

За участие в наддаването се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „ПАНОНИЯ-ИНВЕСТ” ООД в несъстоятелност, ЕИК 829087307, открита в Алианц Банк България АД:

IBAN: BG77BUIN95611800639902.

Задатъкът следва да е постъпил по посочената сметка най-късно до края на работния ден предхождащ деня на продажбата – 17.00 часа на 27.03.2020 г.

Желаещите да участват в наддаването подават предложение за участие в запечатан плик.

Предложенията следва да съдържат данни за кандидат – купувачите, както следва:

1. За физически лица – трите имена по лична карта, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес.

2. За юридически лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и името на представляващия или пълномощника, удостоверение за актуално състояние, в случай че участникът не е регистриран съгласно ЗТРРЮЛНЦ.

3. За пълномощниците на кандидат – купувачите, освен данните по т. 1. и 2, следва да се приложи и изрично нотариално заверено пълномощно /в оригинал/.

4. Саморъчен подпис на кандидат – купувача или представляващия го.

Към предложението кандидатите прилагат: Оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена. Подадено предложение без представен документ за внесен задатък не се разглежда. Документът за внесен депозит се приема само при потвърждение от банката за заверка на сметката. 

Предложения за участие се подават в канцеларията на синдика в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2, в деня на продажбата - 30.03.2020 г. от 10.00 до 11.00 часа.

 Физическите лица и представителите на юридическите лица, както и пълномощниците следва да установят самоличността си с лична карта.

Наддаването ще започне в 11.00 ч. на 30.03.2020 г. като наддавателните предложения ще се записват собственоръчно от наддавачите в наддавателен лист. 

Стъпка за наддаване 50,00 лв.

Веднага след приключването на наддаването за купувач ще бъде обявен наддавача предложил най-висока цена.

Обявеното за купувач лице следва в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най-висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавали, направили действителни наддавателни предложения.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Вещите ще бъдат предадени на купувача от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане.

За допълнителна информация: тел. 0887 749 785.

Приложение: Опис на движимите вещи включени в Обособена група „Движими вещи”.