Валентин Любенов Георгиев, синдик на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.), ЕИК 119664492, по т.д. № 67/2014 г. по описа на Сливенския окръжен, ОБЯВЯВА публична продан на недвижим имот, собственост на „АТП Инвест“ ЕООД“ (н.).

Данни за длъжника:

„АТП Инвест“ ЕООД“ (н.) е обявен в несъстоятелност с решение на СлОС през 2013 г. Дейността на Фирмата е неясна. Няма останали документи; няма контакти с бивши собственици или управители. Бившето наименование е било „Гривас Нутс“ ЕООД, сменено е малко преди решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Адресът на управление е гр. Сливен, п.к. 8 800, ул.”д-р Константин Стоилов” No 15.

Описание на имуществото:

Гори,  находящи се в района на с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора:

 

 с.Борущица,  община Мъглиж, област Стара Загора

Имот №

Декари

Цена на декар

Пазарна цена

 

 

 

151008 

30.276

717.570 

13 443 лв.

 

ИМОТ № 151008, находящ се в землището на с.Борущица, с ЕКАТТЕ 05671, община Мъглиж, област Стара Загора , обективиран в нот.акт № 69, том ХIV, дело № 2766/2014 год. на нотариус Десислава Кръстева, с площ 30 276 кв.м.

Имотът представлява дървопроизв.пл., находяща се в землището на с. Борущица, общ. Мъглиж, обл.Стара Загора, местността „ДРЕНАКА" с площ от 30 276 кв. м. /тридесет декара двеста седемдесет и шест квадратни метра/, от които 3,089 кв. м. /три декара и осемдесет и девет квадратни метра /широколистна гора и 27,187 кв. м. /двадесет и седем декара сто осемдесет и седем квадратни метра/ иглолистна гора, представляващо имот № 151008 /сто петдесет и една хиляди и осем/, образуван от имот 151003 /сто петдесет и една хиляди и три/, по плана на землището на с. Борущица, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, ЕКАТТЕ 05671, при граници на имота: имот № 151012 - Дървопроизв. пл. на „Агрокооп 1916" ЕООД; имот № 151002 - Дере на МЗГ-ДЛ /ДДС; землищна граница и имот № 151004 - Горски път на МЗГ.

Борущица е село в Южна България. - община Мъглиж, област Стара Загора. Село Борущица се намира в планински район - на южния склон на Стара планина, на 50 км северно от Стара Загора.

ОГЛЕД

Имотите не са оградени и оглед е възможен по всяко време. Карта и указания могат да се получат от кмета на селото или в Поземлената комисия, гр. Мъглиж.       

Минимална началната сума на търга е размерът на оценката – 13 443 (тринадесет хиляди четиристотин четиридесет и три) лева.

Размер на задатъка – 1 344 лв.

Краен срок за приемане на предложенията в рамките на деня:

Крайният срок за приемане на наддавателните предложения е 14.00 ч. до 10.07.2020 г.

Ред и начин за продажба:

Продажбата ще се извърши по реда на чл.717а-чл.717з от ТЗ.

Книжата за продажбата няма, освен оценката. Справки и уточнения могат да се правят на телефон 02/93 76 500; 0875 327 555.

ВНАСЯНЕ НА ЗАДАТЪКА

Задатъкът трябва да се внесе най-късно до 09.07.2020 г. (четвъртък) по банков път. Задатъкът се внася в Банка „Алианц България“ АД по сметка на „“АТП Инвест“ ЕООД (н.), а именно:

BIC: BUINBGSF;

IBAN: BG81 BUIN 9561 1800 5138 27 

Задатъкът се внася най-късно до края на работното време на Банка „Алианц България“ АД с клиенти – 16.00 ч.  на 09.07.2020 г.

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние – за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Търгът е таен. Участниците представят своите наддавателни предложения в затворен плик, заедно с платежното нареждане, удостоверяващо внесения депозит. В указаните часове  синдикът ще отвори пликовете в присъствието на явилите се наддавачи за всеки търг поотделно, ще състави протокол и ще обяви купувач на имота. Протоколът се подписва от синдика и от участниците в търга.

За купувач на имота ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най- висока цена. Той трябва в срок от седем дни след датата на търга да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в седмодневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Предложението за цена, посочено с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика  - гр. София, ул. „П.Парчевич” № 27 най-късно в деня и часа на продажбата.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Сливенския окръжен съд с постановление ще му възложи имота.

Час и дата на търга: 10.07.2020 г. 14.00 ч.