Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ВИП-БИЛДИНГ“ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 130930601със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, кв. „Борово“,бул.„България“ № 60 „В“, ет. 4, офис 9,  в производство по несъстоятелност по т. д. № 55/2012 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-2- ри състав, на основание чл. 717а – 717е от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 2957 от 18.06.2020 г. на 09.07.2020 г. от 12:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимото имущество, находящо се в квартал Драгалевци, гр. София, район „Витоша“, собственост на длъжника „ВИП- БИЛДИНГ“ ООД – в несъстоятелност, представляващо част от масата на несъстоятелността по смисъла на разпоредбата на чл. 614 ТЗ, а именно:

1. Право на собственост върху самостоятелни обекти в сграда, изградени в груб строеж върху Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Витоша“, съставляващ УПИ VIII – 901,1138 /осми за имоти планоснимачни номера деветстотин и едно и хиляда сто тридесет и осем/ в квартал 91 а/деветдесет и едно, буква „а“/ по плана на гр. София, местността „кв. Драгалевци – Разширение Север“, целият с площ от 2 100/две хиляди и сто/ кв. м., при съседи по скица: улица, УПИ VII – 1137/ седми за имот планоснимачен номер хиляда сто тридесет и седем/, терен за озеленяване и УПИ XII /дванадесети/ - отреден за ТП и пречиствателни съоръжения, а съгласно копие от копие от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3/11.01.2011 г./ 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с площ от 2097 /две хиляди и деветдесет и седем/ кв. м., находящ се в гр. София, район „Витоша“, ул.“Еловица“ №44, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 901,1138 / планоснимачни номера деветстотин и едно и хиляда сто тридесет и осем/, квартал 91А / деветдесет и едно, буква „а“/, парцел VIII /осми/, представляващи следните недвижими имоти:

1. Офис № 1/едно/, находящ се на партерния етаж, състоящ се от офис – помещение, склад и санитарен възел, с площ от 59,11 /петдесет и девет цяло и единадесет стотни/ кв. м., в която са включени идеалните части от общите части на сградата, равняващи се на 1,604 % /едно цяло шестстотин и четири хилядни/ процента, при съседи: фризьорски салон, офис № 2 /две/,, вътрешен двор, улица: заедно с 33,68/2 100 /тридесет и три цяло и шестдесет и осем стотни върху две хиляди и сто/ идеални части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно копие от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г./11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор68134.1973.1138.1.14 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем, точка, едно, точка, четиринадесет/, с площ от 59.11/петдесет и девет цяло и единадесет стотни/ кв. м., прилежащи части: 1.604% /едно цяло шестстотин и четири хилядни/ процента, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. „Еловица“ № 44, ет. 0, обект 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с предназначение на обекта: За офис, брой нива на обекта: 1/едно/, със съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1973.1138.1.13, 68134.1973.1138.1.15, под обекта – 68134.1973.1138.1.18, над обекта – 68134.1973.1138.1.2.

2. Фризьорски салон, находящ се на партерния етаж, състоящ се от работно помещение , стая за персонал и санитарен възел, с площ от 62,86 /шестдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, в която са включени идеалните части от общите части от общите части на сградата, равняващи се на 1,705 %/едно цяло седемстотин и пет хилядни/ процента, при съседи: фитнес зала, вътрешен двор, офис № 1 /едно/, офис № 2/ две/ и стълбищна площадка; заедно с 35,81/2 100/тридесет и пет цяло и осемдесет и една стотни върху две хиляди и сто/ идеални части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно копие от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г./11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1973.1138.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем, точка, едно, точка, петнадесет/, с площ от 62.86 /шестдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни / кв. м., прилежащи части: 1.705% / едно цяло седемстотин и пет хилядни / процента, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. „Еловица“ № 44, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с предназначение на обекта: За обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1/едно/, със съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1973.1138.1.14, 68134.1973.1138.1.13,68134.1973.1138.1.17, под обекта – 68134.1973.1138.1.18, над обекта – 68134.1973.1138.1.2.

3. Фитнес – кафе на 2/две/ нива, находящо се в сутеренния и партерния етаж на сградата, обща площ от 250,77 /двеста и петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв. м., в която са включени идеалните части от общите части на сградата, равняващи се на 6,804% /шест цяло осемстотин и четири хилядни/ процента, състоящо се на сутеренния етаж от: фоайе и два санитарни възела, помещение за амбалаж и стълби към партерно ниво; при съседи на това ниво: паркомясто № 12 /дванадесет/, зелена площ, вътрешен двор и паркомясто № 13 /тринадесет/; и състоящо се на партерния етаж от: кафе -сладкарница, стълби от сутеренно ниво, две помещения, всяко едно от тях състоящо се от съблекалня с душове, коридор и санитарен възел, с обща сауна помежду им; фитнес – зала, с помещение за персонал; при съседи на това ниво: вътрешен двор, тераса, зелена площ, фризьорски салон; заедно със 142,88/2 100 /сто четиридесет и две цяло и осемдесет и осем стотни върху две хиляди и сто/ идеални части от описания по-горе урегулиран поземлен имот, а съгласно копие от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г./11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор68134.1973.1138.1.17 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем, точка, едно, точка, седемнадесет/, с посочени площи от 250.77/двеста и петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв. м. и 250.77/двеста и петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв. м., прилежащи части: 6.804 % /шест цяло осемстотин и четири хилядни/ процента, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. „Еловица“ № 44 / четиридесет и четири/, ет. -1 /минус едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1973.1138 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин седемдесет и три, точка, хиляда сто тридесет и осем/, с предназначение на обекта: За спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 2/две/, със съседи следните самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1973.1138.1.18, под обекта – няма, над обекта – няма.

Пазарната цена на имота е в размер на 362 900.00 лв. /триста шейсет и две хиляди и деветстотин лева/ видно от представената по делото и изготвена за целите на производството оценка.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: BG 67 BPBI 8170 7905 2170 78, BIC: BPBIBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните имоти следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект във връзка, с който се заявява участие;

- предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.

В плика с наддавателното си предложение  всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито депозити са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 08.07.2020 г.

Към предложението наддавачите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, решение на управляващия орган за закупуване на имуществото. Предложенията се подават в канцеларията на синдика, в деня на продажбата – 09.07.2020 г. от 10:30 до 11:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 09.07.2020 г. от 12:00 часа в присъствието на явилите се наддавачи. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за имота. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Обявеният купувач следва в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имота в деня, следващ деня на плащането.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897091541