ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА - синдик на “ЗОГРАФСКИ” ЕООД (несъстоятелност), ЕИК 831439971, съгласно Решение от 24.09.2012 г. по т.д.№ 537/2004 г. по описа на Софийски градски съд, Т.О., VI-7 състав, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Ваучер“ № 100, на основание чл.718 вр. чл.717а ТЗ и на основание Определение № 291/17.01.2019 г., Определение № 1657/21.03.2019 г., Определение от 09.07.2019 г. и Определение от 22.11.2019 г. на СТС, Т.О., VI - 7 състав по т.д. № 537/2004 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 26.03.2020 г. включително в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, ще се приемат предложенията на кандидат - купувачите във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от ТЗ като обособени части на активи от масата на несъстоятелността на „ЗОГРАФСКИ“ ЕООД /несъстоятелност/, ЕИК: 831439971, при начална цена за водене на преговорите с потенциални купувачи - 60% от първоначалната пазарна оценка, както следва:

1. Обособена част, включваща: ИМОТ № 501.901, за който е отреден УПИ XIV-901 в кв.69 по регулационния план на с.Ценово, с площ от 1 565 кв.м., (УПИ XIV е с площ от 1 567 кв.м. и е отреден за промишленост), при съседи на имота: 501.208 - поз. имот „Алина стил“ ЕООД; 501.903 - поз.имот ЕТ „Сика“; 501.902 - поз.имот ЕТ „Николай Кулев - Акация“; 501.9532 - улица Община Ценово и 501.993 - поз.имот „Зографски - Барбуков“ ООД, ведно с находящите се в имота 5 /пет/ сгради:

- № 501.901.1 - 1 етаж, Масивна, Промишлена сграда, с площ 134 кв.м.

- № 501.901.2 - 1 етаж, Масивна, Промишлена сграда, с площ 480 кв.м.

- № 501.901.3 - 1 етаж, Масивна, Промишлена сграда, с площ 174 кв.м.

- № 501.901.4 - 1 етаж, Масивна, Промишлена сграда, с площ 107 кв.м.

- № 501.901.5 - 1 етаж, Масивна, Жилищна сграда - еднофамилна, с площ 18 кв.м.

- ведно с подобренията в имота - ограда, входен портал, септична яма, пътища, тротоари, площадки, нафтово стопанство; външно ел. захранване, районно осветление, външен паропровод, външен водопровод, площадкова канализация, двукамерна септична яма, филтрационни траншеи, мазниноуловител, маслоуловител и др. - при начална цена за водене на преговорите с потенциални купувачи за закупуване на обособената част в размер на 64 020 лв. (шестдесет и четири хиляди и двадесет лева), представляваща 60% от първоначалната пазарна оценка.

2. Обособена част, включваща: ИМОТ № 501.993, за който е отреден УПИ VII-993 в кв.69 по регулационния план на с. Ценово, ЕКАТТЕ: 78361, община Ценово, одобрен с Решение № 345 от 23.04.2010 г. на Общински съвет - Ценово, с площ от 3 794 кв.м., отреден за промишленост, при съседи на имота: землищна граница /улица, 501.208 /УПИ X от кв.69 - поз.имот „Алпина Стил“ ЕООД и 501.901/УПИ XIV от кв.69- поз.имот „Зографски - Барбуков“ ООД, ведно с находищата се в имота сграда: парокотелна централа № 501.993.1, с площ 79,36 кв.м., ведно с подобренията в имота - ограда, входен портал, септична яма, пътища, тротоари, площадки, нафтово стопанство; външно ел. захранване, районно осветление, външен паропровод, външен водопровод, площадкова канализация, двукамерна септична яма, филтрационни траншеи, мазниноуловител, маслоуловител и др., при начална цена за водене на преговорите с потенциални купувачи за закупуване на обособената част в размер на 9300 лв. (девет хиляди и триста лева), представляваща 60% от първоначалната пазарна оценка.

Всички желаещи да прегледат имотите могат да направят това след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888 705 107; 02 986 33 69.

Продажбата на имотите ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ на Република България при спазване на законовите разпоредби, отнасящи се до продажба на недвижимо имущество, съгласно българското законодателство - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на постъпили до 26.03.2020 г. включително писмени предложения в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, за което ще бъде съставен протокол по надлежния ред и след пълно плащане на договорената продажна цена, ще се сключи нотариален акт за прехвърляне на собствеността върху продадените имоти.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 /десет/ на сто от началната цена по особената банкова сметка на “ЗОГРАФСКИ” ЕООД (несъстоятелност) - IBAN: BG 51 SOMB 9130 10 26031101 при банка „Общинска банка“ АД.

След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният купувач следва да плати остатъка от договорената цена, след приспадане на платения задатък, по особената сметка на “ЗОГРАФСКИ” ЕООД (несъстоятелност) - IBAN: BG 51 SOMB 9130 10 26031101 при банка „Общинска банка“ АД.

За допускане до участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

Крайният срок за поддаване на писмените предложения на кандидат - купувачите е 26.03.2020 г. включително.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика на 26.03.2020 г. в 13.00 часа.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната. След изплащане на цената от наддавача, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.