Цветан Стефанов Банков - синдик на „КРЕМИКОВЦИ” АД (в несъстоятелност), вписано в Търговския регистър с ЕИК 831642523, в производство по несъстоятелност по т.д. № 95/2007 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а. от Търговския закон ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 03.04.2023г. от 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София, п.к.1870, кв. Ботунец, намираща се в бившата административна сграда на „Кремиковци” АД, етаж II, кабинет № 221, ще се проведе продажба на следната обособена част от имуществото на дружеството:

„Поземлени имоти - 6 броя”, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 08.02.2023 г., изготвен от „Консултантска къща Амрита” ООД, а именно:

1. ПИ с идентификатор 68134.8380.109 по скица № 15-1478191-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 391 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000089 и съседи с идентификатори: 68134.8497.96; 68134.8373.15; 68134.8380.108;

2. ПИ с идентификатор 68134.8380.110 по скица № 15-1478194-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 4139 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000092 и съседи с идентификатори: 68134.8377.1, 68134.8373.15, 68134.8378.5, 68134.8378.6, 68134.8377.20, 68134.8378.41, 68134.8378.4, 68134.8378.3, 68134.8380.108;

3. ПИ с идентификатор 68134.8380.125 по скица № 15-1478203-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 7457 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000085 и съседи с идентификатори: 68134.8380.108, 68134.8378.42, 68134.8378.3, 68134.8379.4, 68134.8382.41, 68134.8379.1;

4. ПИ с идентификатор 68134.8382.33 по скица № 15-1478211-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 2190 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000033 и съседи с идентификатори: 68134.8382.22, 68134.8382.19, 68134.8382.34, 68134.8382.17, 68134.8382.16, 68134.8360.1042, 68134.8382.13, 68134.8382.2, 68134.8382.32, 68134.8382.4, 68134.8382.6, 68134.8382.8, 68134.8382.9, 68134.8382.7, 68134.8382.5, 68134.8382.30, 68134.8382.3, 68134.8382.31, 68134.8382.1, 68134.8382.14, 68134.8382.15;

5. ПИ с идентификатор 68134.8382.34 по скица № 15-1478220-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 5591 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000034 и съседи с идентификатори: 68134.8381.314, 68134.8382.35, 68134.8382.41, 68134.8360.1042, 68134.8382.33, 68134.8382.19, 68134.8382.22, 68134.8381.304;

6. ПИ с идентификатор 68134.8384.133 по скица № 15-1478233-22.12.2022 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.12.2022 г. Адрес на ПИ: гр. София, район Кремиковци, ж.к.“Ботунец“, местност КВ.БОТУНЕЦ, с площ 3257 кв.м; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 9135000220 и съседи с идентификатори: 68134.8384.88, 68134.8384.89, 68134.8384.92, 68134.8384.113, 68134.8384.111, 68134.8384.108, 68134.8384.103, 68134.8384.100, 68134.8384.99, 68134.8384.96, 68134.8384.110, 68134.8384.109, 68134.8384.102, 68134.8384.101, 68134.8384.98, 68134.8384.97, 68134.8384.91, 68134.8384.90, 68134.8384.87, 68134.8384.96, 68134.8384.122, 68134.8384.80, 68134.8384.75, 68134.8384.78, 68134.8384.121, 68134.8384.64, 68134.8384.61, 68134.8384.60, 68134.8384.56, 68134.8384.55, 68134.8384.132, 68134.8384.2, 68134.8384.57, 68134.8384.1, 68134.8384.59, 68134.8384.62, 68134.8384.63, 68134.8384.76, 68134.8384.77, 68134.8384.81, 68134.8384.85.

Поземлените имоти са част от бивш Хвостопровод, който не се използва от 2005 г.

Общата площ на поземлените имоти, включени в обособената част, е 23 025 кв.м.

Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 45 780 лв.

Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717в. от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 31.03.2023 г. - включително, от 10.00 до 15.00 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика или по телефона на номера: (+359 882) 275301; (+359 882) 275303.

За участие в наддаването се внася задатък 10% (десет процента) от оценката в размер на 4 578.00 лева по особената сметка на синдика на „КРЕМИКОВЦИ” АД (в несъстоятелност), както следва:

ББР - Българска банка за развитие АД, гр. София

BIC NASBBGSF

IBAN BG04 NASB 9620 7010 1550 01

Бенефициент: „Кремиковци” АД (в несъстоятелност)

За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на търга;

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата - 03.04.2023 г. от 10.30 часа до 11.00 часа.

Веднага след изтичането на този срок синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения за обособената част от имуществото на длъжника в присъствието на явилите се наддавачи.

За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от седем дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най - висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з. от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума и законово определената такса към Софийски градски съд, съдът с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.

Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.