Лидия Георгиева Атанасова - синдик на ЕТ „ЕЙПИ - Ваньо Велев” с ЕИК 829108989, с. Жельо войвода, Сливенска общ. в несъстоятелност, на основание чл.717а от ТЗ и съгласно определение №260083 от 08.07.2021 г. на съда по несъстоятелността ОБЯВЯВА на интересуващите се, че насрочва по реда на чл.718 от ТЗ - чрез пряко договаряне, продажба на имущество от масата на несъстоятелността, собственост на Ваньо Панайотов Велев, ЕТ „ЕЙПИ - Ваньо Велев“ с ЕИК829108989 в несъстоятелност, а именно:

1/2 ид.част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор  №67338.562.15.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петнадесет точка едно точка три/ попадащ в сграда с идентификатор №67338.562.15.1/ шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петнадесет точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.562.15/ шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,  одобрени със Заповед №РД- 18-31/19.04.2006 г.  на изп.директор на Агенция по кадастъра, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с административен адрес гр.Сливен, п.к.8800, кв. „Стоян Заимов“ бл.70, вх.В, ет.1, ап.3, със застроена площ по документи 78.65/седемдесет и осем и шестдесет и пет/ кв.м., състоящ се от: две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, брой нива на обекта- едно, стар идентификатор- няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- №67338.562.15.1.2, под обекта- няма и над обекта- №67338.562.15.1.6, ВЕДНО с  1/2  ид.части от: прилежащите избено помещение №3/три/  с площ 3.17/три цяло и седемнадесет стотни/кв.м., таванско помещение №3 /три/ с площ 3.47 /три цяло и четиридесет и седем/ кв.м.  и 1.359%/едно цяло и триста петдесет и девет хилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и припадащото се право на строеж, с начална цена 16 000/шестнадесет хиляди/ лева.

Имуществото се продава по ред и цени съобразени с решението на събранието на кредиторите от 31.05.2021 г.

Продажбата ще се проведе на 05.08.2021 г. от 13.30 ч. на адреса на кантората на синдика в гр.Сливен, ул. „Д-р Миркович” №1  по реда на чл.718 от Търговския закон - чрез провеждане на пряко договаряне с потенциалните купувачи, въз основа на подадените от тях писмени предложения.

За участие в продажбата, всеки участник следва да внесе 10 процента задатък върху определената начална цена по особената банкова сметка на ЕТ „ЕЙПИ - Ваньо Велев“ с ЕИК829108989 в несъстоятелност открита в ОББ АД-клон Сливен, а именно: IBAN BG43UBBS80021033005640, BIC:UBBSBGSF. Задатъкът трябва да е постъпил по посочената сметка най- късно до 12.00 ч. на 05.08.2021 г. В платежния документ се посочва изрично, че задатъкът се внася за участие в обявената за 05.08.2021 г. по реда на чл.718 от ТЗ продажба на 1/2 ид.част от жилищен имот по т.д.№29/2011 г. на Сл.ОС.

Внесеният задатък не се олихвява в полза на кандидат- купувачите.

Внасянето на задатъка и плащането на продажната цена се считат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на ЕТ „ЕЙПИ - Ваньо Велев“ в н.

Желаещите да участват в обявената продажба подават в офиса на синдика на адрес: гр.Сливен, ул. „Д-р Миркович” №1 в рамките на срока от обявяването на продажбата в специалния бюлетин на сайта на Министерството на икономиката до 12.00 ч. на 05.08.2021 г. писмено предложение за участие в прякото договаряне в запечатан непрозрачен плик върху който са изписани подател и адрес за кореспонденция.

Писменото предложение трябва да съдържа: пълното име /наименованието (име на физическото лице, името на законния или упълномощен представител на юридическото или физическо лице) на кандидат- купувачите; адрес за кореспонденция и актуален телефон за връзка; предлаганата цена , посочена в български левове с цифри и думи с посочване на имуществото, за което се отнася предложението и подписано от предложителя; оригинално платежно нареждане, удостоверяващо внасянето на задатъка по особената сметка на ЕТ „ЕЙПИ - Ваньо Велев“ в н.; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник; за търговец - извлечение от ТР относно общия статус на търговеца към датата на представяне на предложението; за юридическо лице - нетърговец, актуален документ, удостоверяващ неговата правосубектност; декларация: 1. че кандидатът е запознат и приема условията и е съгласен да участва в продажбата чрез преки преговори  на недвижимия имот, част от масата на несъстоятелността на ЕТ „ЕЙПИ- Ваньо Велев“/н./, която ще се проведе съгласно  условията в обявлението за продажба, 2. че не попада сред лицата посочени в чл.717г от ТЗ, които нямат право да участват в продажбата, 3. че е запознат с физическото състояние и правния статут на имуществото и желае да го закупи за което ще направи ценово предложение, 4. че няма никакви претенции относно състоянието и годността на имуществото, както към момента на подписване на декларацията, така и няма да има такива след закупуването му, 5. че предложението му е валидно в срок от 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на предложението; за юридическо лице- актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган за участие в преките преговори и закупуване на продаваемия недвижим имот от масата на несъстоятелността на ЕТ „ЕЙПИ – Ваньо Велев“ в н.

Предложенията следва да са придружени от декларация за произход на средствата.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по- горе документи, следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички постъпили предложения, които не отговарят на  гореизложените изисквания са невалидни и няма да бъдат разглеждани. Няма да бъдат разглеждани и предложения постъпили след 12.00 ч.  на 05.08.2021 г.

Предложения от лица, които нямат право да наддават съгласно чл.717г от ТЗ, както и предложения с цена под посочената начална цена, ако има такива, са недействителни и също няма да бъдат разглеждани.

Отварянето и разглеждането на постъпилите в рамките на указания срок предложения ще бъде извършено на 05.08.2021 г. в 13.30 часа в кантората на синдика, находяща се в гр.Сливен, ул. „Д-р Миркович”1.

След отварянето на постъпилите предложения, синдикът отправя покана към всеки един от подалите и явили се лично или чрез пълномощник кандидат - купувачи, валидни предложения за провеждане на преговори за подобряване на ценовото предложение. Преговорите се провеждат еднократно, с всеки един от кандидатите поотделно. При провеждане на преговорите всеки кандидат може да подобри ценовото си предложение  със сума не по- малка от 300 /триста/лв.

Участниците могат да се явят лично или да бъдат представлявани от друго лице - пълномощник, с нотариално заверено изрично пълномощно.  В случай че в продажбата участват чуждестранни физически или юридически лица, документите удостоверяващи представителната им власт, следва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач.

След приключване на преговорите с всеки един кандидат, се съставя протокол за проведените преговори за продажбата чрез пряко договаряне по реда на чл.718 от ТЗ.

За купувач се определя лицето предложило най- висока цена за продаваното имущество. Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключването на продажбата да сключи предварителен договор за покупко- продажба на имуществото предмет на преговорите. Внесеният задатък се приспада при внасянето на окончателната цена на имуществото, но ако предварителният договор не бъде подписан в посочения срок се счита, че купувачът се отказва от продажбата, а внесеният задатък се задържа като отметнина и се включва в масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяването на кредиторите на  ЕТ „ЕЙПИ – Ваньо Велев“ в н. В този случай синдикът поканва купувача предложил при преговорите следващата най- висока цена да сключи предварителен договор, ако не е изтеглил задатъка си. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия  за сключване на предварителен договор, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по- ниска от началната.

Срокът за заплащането на окончателната цена не може да бъде по- дълъг от 30 дни от датата на сключване на предварителния договор. Окончателният договор за продажба по чл.718, ал.1 от ТЗ се сключва след пълното изплащане на цената, като чл.717д, ал.2 от ТЗ се прилага съответно.

Всички разноски за участие в продажбата /местни, държавни, нотариални и др. данъци и такси, банкови комисионни и др. допълнителни плащания по закон/ свързани с участието в обявената продажба, прехвърлянето на имуществото и въвода, както и разноски по заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на участниците и се заплащат отделно от продажната цена.

Оглед на имуществото може да бъде извършван на място, след предварителна уговорка със синдика за осигуряване на достъп.

Справка с документацията за продажбата може да се прави в канцеларията на синдика след предварителна уговорка с него, до деня на продажбата.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр.Сливен, ул. „Д-р Миркович” №1 или на  GSM0888 923 757