Тихомир Димов Иванов - синдик на ПТЗК „ЕДИНСТВО” /в несъстоятелност/, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 824132107, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Левски, с. Малчика 5917, в производството по т.д. № 129 по описа на Плевенски окръжен съд за 2016 г., на основание чл. 718 от ТЗ, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение, дадено с Определение № 705 на съда по несъстоятелността от 31.07.2019 г. по т. д. № 129/2016 г. по описа на Окръжен съд - Плевен, на 12.09.2019г. от 11:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 39, ет. 6, ап. 18, ще се проведе продажба по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване, на следното имущество, включено в масата на несъстоятелността, продавано като цяло:

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ:

Дърводелска работилница, находяща се в поземлен имот № 142062;

ТРАФОПОСТ, находящ се в поземлен имот № 142022 - с начин на трайно ползване на поземления имот: „Електропровод“;

СКЛАД „ГСМ“, находящ се в поземлен имот № 142030 - представляващ масивна сграда.

ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

НАИМЕНОВАНИЕ

РЕГ.НОМЕР/РАМА

1

 

 

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИФА В 50 Л, бежов

ЕН 6953 АН

Рама № 69915

2

ТОВАРАЧ UN 053

ЕН 01551

Рама №2005167

3

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ РП-4

ЕН 05943

Рама № 15020524

4

БРАНА ДИСКОВА БД-30

ЕН 0008191

Рама № 3303

5

СЕЯЛКА СПУН - 8

ЕН 0008458

Рама № 15-0008458

6

КУЛТИВАТОР КРН5.6

ЕН 0008488

Рама № 15-0008488

7

ПЛУГ ПН-4-25

ЕН 0008456

Рама № 15-0008456

8

СЕЯЛКА ССП 3.6

ЕН 0008483

Рама № 721

9

СЛАМОПРЕСА К-454

ЕН 0008484

Рама № 13463340

10

КОЛЕСЕН ТРАКТОР

ЕН 04008

при начална цена в размер на 28 580,00 лв. /двадесет и осем хиляди петстотин и осемдесет лева и 60 ст./ лева

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелството, че дружеството - продавач е дерегистрирано по ЗДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ, взето на 21.08.2017 г.

Банковите такси и други разходи, свързани с участието на наддавача в търга, както и таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на наддавача, респективно купувача.

Оглед на недвижимото имущество може да бъде извършван всеки работен ден до 10.09.2019 г. в област Плевен, община Левски, с. Малчика, след предварително съгласуване със синдика на тел.: 02/822 01 98.

Имуществото се продава такова, каквото е в момента на продажбата и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупената вещ.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 39, ет. 6, ап. 18, след съгласуване със синдика на тел.: 02/822 01 98.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на дружеството в несъстоятелност в лева, както следва:

IBAN: BG27DEMI92401000190837

BIC: DEMIBGSF

Банка: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

Задатъкът следва да е постъпил по особената сметка, посочена по-горе, в срок до 16:00 часа на 10.09.2019 г.

Наддавателните предложения се приемат до 10:45 ч. в деня на продажбата – 12.09.2019 г.

Желаещите да участват в наддаването подават подписани от тях предложения в запечатан плик, като посочват трите си имена и ЕГН, съответно фирма на участника и ЕИК, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, номера на търговското дело, имущество, за което наддават и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат:

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото;

- изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник;

- копие от документ за самоличност на наддавача/пълномощника;

- удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и едноличните търговци.

- декларация на кандидата, че е огледал продаваемото имущество, че е запознат с условията на търга и е съгласен с тях.

Всички присъстващи на отварянето на наддавателните предложения кандидати или техни представители следва да се легитимират с документ да самоличност.

Длъжникът, неговият представител, синдикът и лицата по чл. 185 от ЗЗД нямат право да участват в наддаването.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 12.09.2019 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Предложилият най-висока цена наддавач се обявява за купувач. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавачи, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Съгласно чл. 717д от ТЗ /изм. от 30.12.2016 г., ДВ бр. 105 от 2016 г./, купувачът трябва в седемдневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения по-рано задатък. При неспазване на срока за внасяне на остатъка от продажната цена, задатъкът се задържа за удовлетворяване на кредиторите и за купувач ще бъде поканен наддавачът, предложил следващата най-висока цена.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на дружеството.

Придобиването на продаваното имущество подлежи на облагане по чл. 44, ал. 1 във вр. чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ, поради което купувачът ще следва да внесе данък за придобиване на имущество по възмезден начин в общината по адреса на местонахождение на имота. Купувачът дължи и държавна такса в размер на 1,5 на сто върху продажната цена по сметка на Плевенски окръжен съд за държавни такси, на основание чл. 50 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК. Купувачът следва да предостави копия от вносните бележки за платен местен данък и такса по чл. 50 от Тарифата на синдика.

Удостоверяването на внасянето на тези задължения е условие за получаване на постановление за възлагане от съда.

Връщането на внесен задатък от неспечелил търга наддавач ще се извършва по посочена от наддавача банкова сметка, след влизане в сила на постановлението за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ и след подаване на изрична молба до синдика с посочване на конкретната банкова сметка.

Разноските по предаването и приемането на продаваното имущество са за сметка на съответния наддавач и купувач и се заплащат отделно, като за надлежо плащане се счита постъпване/заверяване на особената сметка и/или заверяване на дължимата сметка, с представяне на съответен документ за това.

Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след изпълнение на всички условия на настоящото обявление и след влизане в сила на постановлението за възлагане.