Александър Георгиев Костадинов – синдик на "ПЪРВА НОВА БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Вършец, ЕИК 111581173, в несъстоятелност, назначен с Определение от 20.08.2020 г., постановено по т.д. № 153/2018 г., по описа на Окръжен съд – гр. Монтана, на основание чл. 717а и сл. от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно определение на съда по несъстоятелността от 12.05.2021 г., в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Ангел Кънчев" № 26, ет. 2, до 03.04.2023 г., 10:00 часа ще се провежда продажба по реда на прякото договаряне на следното имущество, собственост на длъжника:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 12961.422.57.1.2 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно, точка, четиристотин двадесет и две, точка, петдесет седем, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменетие със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Вършец, ул. „Отец Паисий“, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.422.57 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно, точка, четиристотин двадесет и две, точка, петдесет седем/, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), без посочена в схемата площ, а съгласно удостоверение № 24 от 12.12.2011 г. на „Кадастър – Монт“ ООД със застроена площ 400 кв.м (четиристотин квадратни метра), заедно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата,  при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 12961.422.57.1.1, над обекта: 12961.422.57.1.3 и 2) 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 12961.422.57 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно, точка, четиристотин двадесет и две, точка, петдесет седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменетие със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Вършец, ул. „Отец Паисий“, с площ на целия имот от 1428 (хиляда четиристотин двадесет и осем) квадратни мерта, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 50 (петдесет), квартал 2 (две), парцел ХХХІІІ (тридесет и трети), при съседи: 12961.422.70; 12961.422.56; 12961.422.53; 12961.422.52; 12961.422.51; 12961.422.28, 

при начална цена за продажбата на самостоятелния обект и идеалната част от имота в размер на 47 976, 00 /четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/, представляваща 60% от оценката.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ - чрез пряко договаряне.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика на ул. „Ангел Кънчев” № 26, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика.

Тел. 0888 881 774