МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „РОЯЛ – СЪН 1“ ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, п.к.: 6000, кв.Индустриален, завод ПРЕСКОВ, вписано в ТР при АВ с ЕИК 115670000, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 134/2020 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 260725/12.07.2021 г., постановено по търг. дело №134/2020 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 10.08.2021 г. от 14,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се извърши продажба чрез пряко договаряне на следното имущество, собственост „РОЯЛ – СЪН 1” ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда (Покрит механизиран склад) с идентификатор 68850.523.5703.7.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, пет хиляди седемстотин и три, точка, седем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 01.08.2014 г., с адрес на обекта в град Стара Загора, п.к. 6000, кв. ИНДУСТРИАЛЕН, етаж 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в промишлена сграда с идентификатор 68850.523.5703.7 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, пет хиляди седемстотин и три, точка, седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5703 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, пет хиляди седемстотин и три/, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ съгласно скица 800,00 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, стар идентификатор 68850.523.4001.7.1 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, четири хиляди и едно, точка, седем, точка, едно/  при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68850.523.5703.7.2, под обекта – няма, над обекта – няма.

Оценката на посочения недвижим имот е 202 000 лв. /двеста и две хиляди лева/.

Минимална цена при провеждане на пряко договаряне – 145 440 лева (сто четиридесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „РОЯЛ – СЪН 1“ ЕООД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в „Първа инвестиционна банка“АД IBAN: BG65FINV91501817478935 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят недвижимия имот могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка на имота с посочване на предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имота, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 14.00 часа на 10.08.2021 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 14,00 часа на 10.08.2021 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.