Дафинка Станева – синдик на „ДЕЯ БИЛД” АД /Н/, гр. София, ЕИК 121072566, в несъстоятелност по т. д. № 312 по описа за 2009 г. на Софийски градски съд, на основание чл. 717 и сл. от ТЗ, решение на събранието на кредиторите от 04.10.2019 г. и разрешение от 01.06.2020 г. на съда по несъстоятелността, ОБЯВЯВА Продажба по реда на чл. 718 от Търговския закон, чрез процедура на пряко договаряне, под формата на търг с явно наддаване, на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.8360.1041.7.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,  точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и едно, точка, седем, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“ 2, блок 17, вход А, ет. 3, ап. 9, който самостоятелен обект се намира в сграда № 7 (седем), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1041 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири,  точка, осем хиляди триста и шестдесет, точка, хиляда четиридесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 71 кв.м (седемдесет и един квадратни метра), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.8360.1041.7.24 и 68134.8360.1041.7.8, под обекта: 68134.8360.1041.7.6, над обекта: 68134.8360.1041.7.12, стар идентификатор: няма.

Началната цена за продажба на имота е 32 542 лева /тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и два лева/.

Обявеният за продажба самостоятелен обект в сграда е собственост на „ДЕЯ БИЛД” АД /Н/, ЕИК 121072566 и е включен в масата на несъстоятелността.

За участие в продажбата се внася задатък в размер на 10 на сто върху цената, в „Интернешънъл Асет Банк” АД, IBAN BG37IABG80987002801200, BIC код IABGBGSF, който следва да е постъпил по банковата сметка най-късно до 17.00 ч. на 09.07.2020 г.

Преговорите ще се проведат на 10.07.2020 г. от 11:30 часа в канцеларията на синдика, гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 14, етаж 1, офис 1. Предложения за участие в преговорите се приемат до 10:00 часа на 10.07.2020 г., като към предложението участниците представят в оригинал банков документ за внесен задатък за участие.

Преговорите се провеждат чрез търг с явно наддаване. Стъпка на наддаване 800 (осемстотин) лева.

Обявеният за купувач заплаща всички такси и разноски във връзка с прехвърляне собствеността върху имота.

За информация тел. 0888 554 758.