Ралица Пламенова Топчиева, синдик на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност по т.д.№ 7126 по описа за 2013 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, 8. състав, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1797, р-н „Студентски”, ж.к. „Мусагеница”, ул. „Въртопо” №150, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 121811835, съгласно Определение на съда по несъстоятелността по същото дело от 18.06.2019 г. и решение на събрание на кредиторите от 05.06.2018 г., на основание чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание чл.718 ТЗ и разрешение на съда по несъстоятелността от 18.06.2019 г. пристъпва към трета продажба по реда на прякото договаряне на отделни активи, представляващи собствените на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност недвижими имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2287 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-32/ 08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ незастроен имот с планоснимачен № 1546 (хиляда петстотин четиридесет и шест) от квартал 94 (деветдесет и четири) по нотариален акт, а по скица – в строителните граници на кв. 89 (осемдесет и девет) по плана на гр. Полски Тръмбеш, с номер от предходен план: 043009, с площ по документ за собственост от 2 259 (две хиляди двеста петдесет и девет) кв.м., а по скица с площ от 2 258 (две хиляди двеста петдесет и осем) кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя, трета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Плоски Тръмбеш, местност „Райлъка”, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57354.300.2289, 57354.300.2288, 57354.300.2610 и 57354.300.2286, при начална цена, от която да започне продажбата, в размер на 4 388.58 (четири хиляди триста осемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки), която цена е с 10 % по-ниска от началната цена от 4 876.20 лева, при която е проведена предходната продажбата по чл.718 ТЗ на недвижимия имот;

2. Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш, общ. Плоски Тръмбеш, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-32/ 08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ незастроен имот с планоснимачен № 1545 (хиляда петстотин четиридесет и пет) от квартал 94 (деветдесет и четири) по нотариален акт, а по скица – в строителните граници на кв. 89 (осемдесет и девет) по плана на гр. Полски Тръмбеш, с номер от предходен план: 043008, с площ по документ за собственост от 3 020 (три хиляди и двадесет) кв.м., а по скица с площ от 3 016 (три хиляди и шестнадесет) кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя, трета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Плоски Тръмбеш, местност „Райлъка”, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57354.300.2289, 57354.300.2287, 57354.300.2610, 57354.300.2284 и 57354.300.2285, при начална цена, от която да започне продажбата, в размер на 4 819.50 лева (четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева и петдесет стотинки), която цена е с 10 % по-ниска от началната цена от 5 355 лева, при която е проведена предходната продажбата по чл.718 ТЗ на недвижимия имот.

Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ – чрез преки преговори с потенциални купувачи, като предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 27.03.2020 г. (двадесет и седми март две хиляди и двадесета година) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6, след което всички предложители ще бъдат поканени за продължаване на преговорите. Изборът на купувач се определя на база най-високата оферта и се извършва чрез сключване на предварителен договор с избраното за купувач лице. Продажната цена се заплаща, както следва: (i) в срок от 5 работни дни от сключването на предварителния договор Купувачът ще заплати на Продавача по банков път по особената сметка на несъстоятелното дружество задатък в размер на 10% от цената; (ii)  останалата част от цената ще бъде изплатена на продавача от купувача по банков път по особената сметка на несъстоятелното дружество в деня на изповядване на нотариалния акт и преди неговото вписване, но не по-късно от 30 (трийсет) дни, считано от датата на предварителния договор. Всички разноски по сключването на окончателния договор в изискуемата от закона нотариална форма (включително, но не само дължимият местен данък и нотариалната такса), както и разходите за вписването на нотариалния акт в имотния регистър на Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

По въпроси, свързани с продажбата, връзка със синдика можете да осъществите на телефон 02 986 35 26.

Желаещите да закупят собствените на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност недвижими имоти, могат да преглеждат същите всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.

Книжата относно собствените на „Сиконко Билдинг” АД - в несъстоятелност недвижими имоти са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, ет.2, офис № 6, всеки работен ден през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите след предварителна уговорка със синдика на телефон 02  986 35 26.