Елвира Гроник Танчева - синдик на “МЕГАКОНТАКТ” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК: 103623950, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски“ № 45, на основание чл.718 вр. чл.717а от ТЗ и на основание Разпореждане от 23.02.2016 г., Разпореждане от 15.04.2016 г., Определение от 25.07.2016 г., Разпореждане от 21.09.2016 г., Определение от 21.11.2016 г., Определение № 3062 от 11.05.2017 г., Определение от 05.09.2017 г., Определение от 19.01.2018 г. и Определение от 01.02.2019 г. на СГС, Т.О. VI - 12 св., по т.д. № 2053/2009 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 27.03.2020 г. включително в канцеларията на синдика - гр.София, ул. “Княз Борис I” № 71, ще се приемат предложенията на кандидат - купувачите във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от ТЗ на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.3952 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди деветстотин петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Банско, п.к.2770, ул. „ЯВОР“ №1, с площ по скица 1622 /хиляда шестстотин двадесет и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3225, квартал 241А, парцел IX, при съседи на имота по кадастрална скица - имоти с идентификатори: 02676.501.3956, 02676.501.4534, 02676.501.4533, 02676.501.4536, 02676.501.4532.

Началната цена за водене на преки преговори за закупуване на описания по-горе недвижим имот е в размер на 78 316,00 лв. (седемдесет и осем хиляди триста и шестнадесет лева), представляваща 20% от първоначалната пазарна оценка на актива, съгласно разрешение, дадено с Определение от 01.02.2019 г. по т.д. № 2053/2009 г. по описа на СГС, TO, VI - 12 състав.

Всички желаещи да прегледат документите, касаещи собствеността върху горепосочения актив могат да направят това всеки вторник и сряда от 11.00 часа до 14.30 часа в канцеларията на синдика.

Оглед на имуществото в гр. Банско, ул. „Явор“ № 1, може да се извършва след предварително уведомяване в канцеларията и съгласуване със синдика с адрес: гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71 и тел. 0888 705 107; 02/986 33 69.

Продажбата на имота ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ на РБългария при спазване на законовите разпоредби, отнасящи се до продажба на недвижимо имущество, съгласно българското законодателство - чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на постъпили до 27.03.2020 г. включително писмени предложения в канцеларията на синдика - гр.София, ул. “Княз Борис I” № 71, за което ще бъде съставен протокол за проведени преговори по смисъла на чл.718 ТЗ.

За участие в прякото договаряне се внася предварително ЗАДАТЪК в размер на 10% от посочената по-горе начална цена, на основание чл.717в, ал.2 от ТЗ, по сметка на “МЕГАКОНТАКТ” ЕООД (н) при „ПроКредит Банк /България/”АД - BG03PRCB92307003048715, BIC: PRCBBGSF.

След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният купувач следва да плати остатъка от договорената цена, след приспадане на платения задатък, по сметка на “МЕГАКОНТАКТ” ЕООД (несъстоятелност) при „ПроКредит Банк /България/” АД - BG03PRCB92307003048715, BIC: PRCBBGSF.

За допускане до участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

Крайният срок за подаване на писмените предложения на кандидат - купувачите е 12.00 ч. на 27.03.2020 г. включително.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика на 27.03.2020 г. в 13.00 часа.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена ,съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната. След изплащане на цената от наддавача, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.