Павел Димитров Цанов – синдик на „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 104633253, по т.д. № 3247/2013 г. на Софийския градски съд, VI-9 състав, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Цанко Церковски“ №26, вх. Б, ет.4, ап. 16, съгласно определение на съда по несъстоятелността от 08.02.2018 г., на основание чл.717а от Търговския закон ОБЯВЯВА, че на 14.10.2019 г. (понеделник) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица“ №5, ще се проведе продажба по реда на чл. 718 ТЗ на собствената на „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ЕООД – в несъстоятелност обособена част от имуществото, представляваща:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 65766.414.5 по кадастрална карта на град Свищов одобрена със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в м. „Гаргалъка“, с площ от 1888 (хиляда осемстотин осемдесет и осем) кв.м., с трайно предназначение – земеделска и начин на трайно ползване – за бензиностанция, газостанция, при съседи: имоти с идентификатори 65766.414.6, 65766.414.10, 65766.414.11, 65766.704.25, заедно с находящия се в имота обект „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗСТАНЦИЯ И МИВКА“, състоящ се съгласно скици от АГКК от:

 Сграда за търговия с площ от 215 (двеста и петнадесет) кв.м., на един етаж, имот № 65766.414.5.1; Сграда за търговия на един етаж, с площ от 12 (дванадесет) кв.м., имот № 65766.414.5.2; Сграда за търговия, на един етаж, с площ от 84 (осемдесет и четири) кв.м., имот № 65766.414.5.3; Сграда за търговия на един етаж, с площ от 25 (двадесет и пет) кв.м., имот № 65766.414.5.4; Жилищна сграда-еднофамилна, на един етаж, с площ от 18 (осемнадесет) кв.м., имот № 65766.414.5.5 и Сграда за търговия, на един етаж, с площ от 18 (осемнадесет) кв.м., имот № 65766.414.5.6; а съгласно нотариален акт № 131, том VIII, н.д. 1771 от 1999 г. на Свищовски нотариус Иванка Ангелова № 295, състоящ се от:

1. Кафе – аперитив, с площ от 86.40 (осемдесет и шест цяло и четиридесет стотни) кв.м., състоящо се от зала, предверие, склад и подготвителна, умивалня и тоалетна;

2. Офис с площ от 58.10 (петдесет и осем цяло и десет стотни) кв.м., състоящ се от: офис, счетоводство, стая за персонала, предверие, баня-тоалетна и тоалетна;

3. Гараж с площ от 16.90 (шестнадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м.;

4. Сутерен-склад с площ от 115 (сто и петнадесет) кв.м.;

5. Гараж със склад, офис и тоалетна с площ от 51.61 (петдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни) кв.м.;

6. Каса с площ от 6.75 (шест цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м.;

7. Сутерен с площ от 36.15 (тридесет и шест цяло и петнадесет стотни) кв.м. и

8. Пункт за зареждане бутилки с газ с площ от 17.90 (седемнадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м.

Предложенията за закупуване на обособената част трябва да отговарят на следните условия: цената да е не по-ниска от при начална цена по предложенията за закупуване не по-ниска от при начална цена по предложенията за закупуване не по-ниска от 103 001.85 лв. (сто и три хиляди и един лева и осемдесет и пет стотинки), а срокът за плащане и сключване на окончателен договор да е не по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач.

Продажбата на горепосочената обособена част ще се проведе по реда на чл. 718 ТЗ – чрез пряко договаряне, като писмените предложения от потенциални купувачи се очакват до 12.00 ч. (дванадесет часа) на 14.10.2019 г. (четиринадесети октомври две хиляди и деветнадесета година) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица“ № 5. С кандидатите, подали валидни предложения, синдикът провежда преговори по реда на чл. 718 ТЗ. Сключването на окончателен договор става след пълното плащане на цената.

Желаещите да закупят обособената част, могат да извършват огледи на включените в нея имоти през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за подаване на предложения след предварителна уговорка със синдика на тел. 02 / 980 60 36. Книжата относно обособената част са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица“ № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за подаване на предложения след предварителна уговорка със синдика на тел. 02/980 60 36.

Телефони за допълнителна информация: 02/986 60 36; 0889 332 311.