адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Орфеас” ООД /н./, на основание дадено разрешение от съда по несъстоятелността, както и на основание чл. 716, ал. 2 и 717, ал. 2 от Търговския закон, ОБЯВЯВА провеждането на търг при условията на чл. 717 „Ж“ от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„Орфеас” ООД /н./, гр. София, ул. „Адриана Будевска“ № 3-5, офис 24, ЕИК 131555008. 

2. Описание на имуществото и начална тръжна цена:

Обособена част от масата на несъстоятелността, включваща недвижими имоти, съгласно приложен опис, с обща начална тръжна цена за имотите от 2 463 360 лв.

3. Ред и начин на продажба:

Имотите се продават заедно, като обособена част от масата на несъстоятелността.

Купувачът ще бъде определен чрез търг при условията на чл. 717 „Ж“ от Търговския закон.

Достъп до книжата за продажбата и документацията за имуществата, които ще се осребряват, се предоставя на кандидат-купувачите след предварителна уговорка със синдика.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10 % задатък върху посочената по-горе начална тръжна цена. Задатъкът следва да бъде внесен по обособената сметка  в лева на „Орфеас” ООД /н./,  с данни както следва:

-сметка в лева

- титуляр: „Орфеас“ ООД

- банка: Уникредит Булбанк

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG83 UNCR 7000 1523 1803 61

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка в деня, предхождащ продажбата, за което синдикът извършва справка.

По време на търга в канцеларията на синдика се допускат само участници или техни пълномощници.

Всеки участник в търга следва да представи на синдика квитанцията за внесения задатък в рамките на обявеното по - долу време за провеждане на търга и преди да е направил наддавателното си предложение.

Търгът ще бъде с явно наддаване и с началната тръжна цена, посочена по - горе.

Участниците - физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи изрично нотариално заверено или адвокатско пълномощно.

Участниците - юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено, респ. адвокатско пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците - юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

Наддавателните предложения се правят пред синдика, в неговата канцелария, в деня на продажбата и в срока, посочен по - долу.

Стъпката за наддаване е в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.

Наддаването се извършва чрез вписване в наддавателен лист, като всеки участник се подписва за направеното от него наддавателно предложение.

Веднага след изтичане на посочения по-долу срок за наддаването, синдикът обявява купувач, за което се съставя протокол.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена.

Спечелилият купувач трябва в срок от 7 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, предложения, несъобразени с обявената стъпка за наддаване, предложения за цена под обявената начална тръжна цена, предложения, без внесен депозит или с депозит, който не е внесен в определения срок, са недействителни и не обвързват синдика.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и за заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.

4. Място на продажба: канцеларията на синдика -  гр. София, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев, моб. тел. 0888 416 392.

5. Ден на провеждане на търга – 13.09.2019 г.

6. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на търга - от 9.30 до 10.00 часа.