Бохос Кеворк Кеворкян - постоянен синдик на „Профит консулт” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 121378513, гр. София, район „Надежда“, ж.к.“Толстой“, хали Телман, блок срещу блок 14-15, в производство по несъстоятелност по т.д. № 665/2018 г. по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Решение №41 на СГС от 08.01.2019 г. и решение №1091 от 17.06.2019 г., Определение от 12.07.2021 г. на СГС и Решение на общо събрание на кредиторите от 07.01.2020 г, на 05.08.2021 г. от 11.00 ч. в офиса на синдика в гр. София, ул. “Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4 ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

Товарен автомобил Скания II 270 фургон, с регистрационен № СА 7733 ВТ, рама № XLEP4X20005157026, двигател №DC9126304561, цвят-червен, хладилен, тип на двигателя-дизел, брой места 1+1, с дата на първоначална регистрация 20.12.2006 г. - съгласно свидетелство за регистрация на МПС серия N и №001978163, при начална тръжна цена в размер на 20 645 (двадесет хиляди шесттотин четиридесет и пет) лева.

Таксите и разноските по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършен на 22.07.2021 г., и на 28.07.2021 г. от 11.00 до 14.00 часа след предварителна заявка на тел.: 0888 887571. Заявката трябва да бъде получена най-малко 24 часа преди огледа с цел неговото организиране.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани при синдика в гр. София, ул.“Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имота за който наддават, по особената банкова сметка открита в „Юробанк България АД - град София, клон „Университет по архитектура и геодезия“: IBAN: BG55 BPBI 7940 7047 6051 01, BICiBPBIBGSF с титуляр „Профит консулт“ ЕООД (в несъстоятелност) до края на работния ден предхождащ търга.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 05.08.2021 г., от до 10.00 до 11.00 ч. в офиса на синдика в гр. София, ул. “Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, имущество, за което наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имуществото; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност да представлява юридическото лице или едноличния търговец; удостоверение за актуално състояние; декларация за оглед на имуществото, както и декларация по ЗИМП.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата 05.08.2021 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Справки на тел: 0888 887571