Димитър Костадинов Смиленов - синдик на „АГРОБИОХИМ" АД (в несъстоятелност), с ЕИК 833067007, гр. Стара Загора, кв. Индустриална зона, в производство по несъстоятелност по т.д.н. № 2098/2000 г. по описа на Окръжен съд - Стара Загора на основание чл. 717а, ал. 1 ТЗ и съобразно разрешение от Окръжен съд - Стара Загора, дадено с Определение №916/09.07.2019 г., ОБЯВЯВА на всички интересуващи се, че на 14.08.2019 г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика в гр. София, 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 29, партер, ап.1 ще се проведе продажба по реда на чл.717ж от ТЗ на недвижим имот от масата на несъстоятелността на длъжника “АГРОБИОХИМ” АД (в нес.), представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №77476.507.27, област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени, ул. Новозагорско шосе, Урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за химическата и каучуковата промишленост, с площ от 811 кв.м., стар номер 194065;

Началната тръжна цена за недвижимия имот е равна на 80% от оценката и е в размер на 7 616 лв. (седем хиляди шестстотин и шестнадесет лева).

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ - чрез търг с явно наддаване. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.

За участие в наддаването се внася задатък до 11.30 часа на 13.08.2019 г. в размер на 761 лева, равняващ се на 10 на сто от началната цена.

Оглед на недвижимия имот, предмет на продажбата може да бъде извършен след предварителна уговорка със синдика на тел. 0899996022.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика в гр. София, 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 29, партер, an. 1 всеки работен ден от 11 до 13 часа до деня на продажбата.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата, 14.08.2019 г., от 11.00 до 11.30 часа, заявление за участие, като посочват име, съответно фирма на участника; седалище; адрес и телефон за кореспонденция. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък по особената банкова сметка на синдика с титуляр „Агробиохим” АД (в несъстоятелност) в „Уникредит Булбанк" АД, IBAN BG85UNCR96601052356806, BIC UNCRBGSF в размер на 10 на сто от началната цена на имота, изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Наддаването се извършва чрез записване на предложението в наддавателен лист срещу подпис на съответния участник.

След изчерпване на предложенията за купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата, в присъствието на явилите се наддавачи, с което продажбата приключва.

Наддавателни предложения под размера на оценката и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават, са недействителни.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена в срок до 7 (седем) дни от приключване на продажбата, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най - висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Окръжен съд - Стара Загора с постановление му възлага продаваемият актив.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, общински данък и такси, банкови комисионни и др.под. свързани с прехвърлянето на актива се поемат от купувача.