Дафинка Станева – синдик на Мина Пирин” – ЕАД (Н), ЕИК 101020081, гр. Симитли, в несъстоятелност по гр. д. № 458/2010 г. по описа на БлОС, на основание чл. 717а. ТЗ, решение на Събранието на кредиторите и разрешение на съда по несъстоятелността, ОБЯВЯВА продажби при особени случаи, по реда на чл. 718 от ТЗ, чрез пряко договаряне, на следните имоти:

Продажба № 177 на АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,16 (четиридесет и пет цяло и шестнадесет стотни) кв.метра, на ІІІ (третия) етаж във вход „З” на жилищен Дом 14 (четиринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – апартамент № 1, вх.З,  запад – коридор, изток и юг – двор, отгоре – покрив, отдолу - апартамент № 2, вх.В, ВЕДНО с 6,2117 (шест цяло две хиляди сто и седемнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 14, ет. ІІІ, апартамент 2, вх.З. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин и осемдесет) лева.

Продажба №  178 на АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 45,16 (четиридесет и пет цяло и шестнадесет стотни) кв.метра, на ІІІ (третия) етаж във вход „З” на жилищен Дом 14 (четиринадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – коридор,  юг – двор, изток – апартамент № 2, вх.З, запад – апартамент № 4, вх.З, отгоре - покрив, отдолу – апартамент № 3, вх.Г, ВЕДНО с 6,2117 (шест цяло две хиляди сто и седемнадесет десетохилядни) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 14, ет. ІІІ, апартамент 3, вх.З. Началната цена за продажбата на имота е 480 (четиристотин и осемдесет) лева.

Продажба № 189 на АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959г., община Симитли,  със застроена площ от 40,5 (четиридесет цяло и пет десети) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „А” на жилищен Дом 3 (три), състоящ се от три стаи, при граници и съседи на апартамента: север, изток и юг – двор, запад – апартамент № 1, вх.Б, отгоре – покрив, ВЕДНО с 50 (петдесет) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, Акт за държавна собственост № 503/06.03.2001г. на Областния управител на област Благоевград, с административен адрес на жилището: община Симитли, с.Брежани, Минско селище, Дом 3, ет. І, апартамент 1, вх.А. Началната цена за продажбата на имота е 605 (шестстотин и пет) лева.

Продажба № 190 на АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959г., община Симитли,  със застроена площ от 40,5 (четиридесет цяло и пет десети) кв.метра, на І (първия) етаж във вход „Б” на жилищен Дом 3 (три), състоящ се от три стаи, при граници и съседи на апартамента: север, запад и юг – двор, изток – апартамент № 1, вх.А, отгоре – покрив, ВЕДНО с 50 (петдесет) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, Акт за държавна собственост № 504/06.03.2001г. на Областния управител на област Благоевград, с административен адрес на жилището: община Симитли, с. Брежани, Минско селище, Дом 3, ет. І, апартамент 1, вх.Б. Началната цена за продажбата на имота е 605 (шестстотин и пет) лева.

Върху продажните цени не се начислява ДДС.

Предложените за продажба  имоти са собственост на „Мина Пирин” – ЕАД (Н) гр. Симитли и са включени в масата на несъстоятелността.

За участие в продажбата се внася задатък в размер на 10 на сто върху цената, в „Юробанк България” – АД, IBAN: BG76BPBI 7922 5040 6822 01, BIC код BPBIBGSF, който следва да е постъпил по банковата сметка най-късно до 17:00 ч. на 08.07.2020 г. Прякото договаряне ще се проведе от 13:00 ч. на 09.07.2020 г., по адреса на управление на длъжника: гр. Симитли, ул. „Славянска” № 23, където ще бъдат и книжата по продажбата, на разположение на заинтересованите.

Всички разноски по прехвърлянето на собствеността са за сметка на Купувача.

За информация тел.: 0888-212-002