адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Oмега - Комерс” ЕООД /н./, на основание дадено разрешение от съда по несъстоятелността по  т.д. № 22/2015 г. по описа на Окръжен съд- Благоевград, ОБЯВЯВА начало на процедура за продажба чрез пряко договаряне, при условията на чл. 718, ал.1 от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава: „Oмега - Комерс” ЕООД /н./, гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Даме Груев“ № 3, ЕИК 101048230.

2. Описание на имуществото и начална офертна цена:

Обособена част, включваща следните недвижими имоти:

2.1. „ХОТЕЛ с КАФЕНЕ“ – масивна сграда със застроена площ от 263.10 кв.м., съгласно Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2851, дело № 630 от 2007г. на Нотариус Светозар Петков с рег. № 197 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Сандански като акт № 123, том 12, вх. рег. № 3224, дело 2731 от 25.10.2007г., представляващ съгласно кадастрална скица сграда с идентификатор 47754.2.250.1 в гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/25.08.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-8616/20.08.2019г. на Началника на СГКК – гр. Благоевград, с адрес на сградата гр. Мелник, п.к. 2820, м. Макензен, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.2.250, застроена площ по кадастрална карта 268 кв.м., брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Хотел, номер по предходен план – няма.

2.2. „ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, ПРЕУСТРОЕНА В СТАИ ЗА НОЩУВКА“ – масивна сграда със застроена площ от 218.85 кв.м., съгласно Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2851, дело № 630 от 2007г. на Нотариус Светозар Петков с рег. № 197 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Сандански като акт № 123, том 12, вх. рег. № 3224, дело 2731 от 25.10.2007г., представляваща съгласно кадастрална скица сграда с идентификатор 47754.2.250.2 в гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/25.08.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед РД-18-8616/20.08.2019г. на Началника на СГКК – гр. Благоевград, адрес на сградата: гр. Мелник, п.к. 2820, м. Макензен, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.2.250, застроена площ  по кадастрална карта 236 кв.м., с брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване, номер по предходен план: няма.

2.3. „БАСЕЙН“ със застроена площ от 128 кв.м. и обем от 97 куб. м., съгласно Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2851, дело № 630 от 2007г. на Нотариус Светозар Петков с рег. № 197 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Сандански като акт № 123, том 12, вх. рег. № 3224, дело 2731 от 25.10.2007г.

2.4. „АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА“ – масивна сграда със застроена площ от 390 кв.м., съгласно Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2851, дело № 630 от 2007г. на Нотариус Светозар Петков с рег. № 197 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Сандански като акт № 123, том 12, вх. рег. № 3224, дело 2731 от 25.10.2007г., представляваща съгласно кадастрална скица сграда с идентификатор 47754.2.250.3 в гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/25.08.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед РД-18-8616/20.08.2019г. на Началника на СГКК – гр. Благоевград, с адрес на сградата: гр. Мелник, п.к. 2820, м. Макензен, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.2.250, застроена площ по кадастрална карта 485 кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда на транспорта, номер по предходен план: няма.

2.5. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000250 в местността „Макензен“, в землището на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевградска, с площ на имота 3390 кв.м. по действащия подробен устройствен план на местността и горното населено място, при граници и съседи: от изток – имот на Асен Николов Митов; от север – шосе; от юг – имот, собственост на училище „Неофит Рилски“ – гр. Мелник и от запад – имот на Кръстьо Комитов и по стара скица, издадена от  Община Сандански: шосе, поземлен имот № 000122, поземлен имот № 000118 и поземлен имот № 000119, съгласно Нотариален акт № 58, том IV, рег. № 2851, дело № 630 от 2007г. на Нотариус Светозар Петков с рег. № 197 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Сандански като акт № 123, том 12, вх. рег. № 3224, дело 2731 от 25.10.2007г., представляващ съгласно кадастрална скица поземлен имот с идентификатор 47754.2.250 в гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/25.08.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение, адрес на поземления имот: гр. Мелник, п.к. 2820, м. Макензен, площ по кадастрална карта 3390 кв.м., предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, категория на земята: 0, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 47754.2.251, 47754.2.282, 47754.2.285, 47754.2.284, 47754.2.118, 47754.2.119, 47754.1.28,

с обща начална офертна цена от 362 130 лв.;

3. Ред и начин на продажба:

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал.1 от ТЗ и ще бъде оформена с нотариален акт.

Купувачът ще бъде определен на база на отправени до синдика оферти.

Всеки желаещ да участва в процедурата по пряко договаряне е необходимо да внесе 20 /двадесет/ % задатък върху посочената по-горе минимална офертна цена. Задатъкът следва да бъде постъпил най-късно два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти, т.е. до 09.10.2019 г., включително, по особената синдишка сметка  в лева на „Oмега - Комерс” ЕООД /н./,  с данни както следва:

-сметка в лева

- титуляр: „Омега-Комерс” ЕООД /н./

- банка: Уникредит Булбанк

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG20 UNCR 7000 1522 4824 16

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка в посочения по-горе срок, за което синдикът извършва справка.

Офертите /предложенията за покупка/, следва да бъдат в писмена форма и предадени лично на синдика, респ. адресирани до синдика на служебния му адрес в гр. София- 1000, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев, мобилен телефон: 0888 416 392.

Други форми на подаване на оферти и предложения няма да бъдат разглеждани от синдика.

Офертите следва да съдържат изрично желание за закупуване на предлаганото имущество, предлаганата от купувача цена, потвърждение от купувача, че приема настоящите условия и ред за продажба чрез пряко договаряне и декларация за произход на средства.

Офертите от физически лица следва да съдържат трите имена, постоянен адрес и ЕГН на лицето. В случай, че офертата е подадена чрез представител, следва да се представи и нотариално заверено изрично пълномощно.

Офертите от юридически лица следва да бъдат подписани от законния им представител или от пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно и към тях да бъдат представени удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър по партидата на юридическото лице.

Синдикът разглежда само оферти, получени от него в рамките на срока, посочен по-долу и отговарящи на настоящите ред и условия за продажба чрез пряко договаряне.

За купувач се определя лицето, предложило най-висока цена за някой от посочените по-горе имоти.

В тридневен срок от изтичане на крайния срок за набиране на оферти, синдикът се произнася с протокол за избора на купувач, като утвърждава цената, на която се продава имота, съобразно офертата на купувача.

Синдикът уведомява избрания купувач за съставения протокол, като му определя срок, не по-дълъг от 60 дни, от датата на избора, за внасяне на остатъка от продажната цена по особената синдишка сметка.

След постъпване на цялата сума по сметката, страните са длъжни да оформят продажбата в нотариален акт в срок не по-късно от три месеца.

Ако цената не бъде платена от купувача изцяло в определения срок, синдикът анулира протокола за избор на купувач, а внесените до момента суми от купувача се задържат и служат за удовлетворяване на кредиторите.

Оферти от лица, които нямат право да участват в продажбата, предложения  под определената по-горе минимална цена, оферти без внесен задатък, респ. с неспазен срок за внасяне на задатъка, както и оферти, подадени извън срока, посочен по-долу, са недействителни и не обвързват синдика.

Внесени суми от трети лица в синдишката сметка подлежат на възстановяване само и единствено, ако лицата са участвали с предложение в процедурата по продажба, като са внесли в указания срок определения задатък, но не са избрани за купувачи.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и разноските по заличаване на тежести и обезпечителни мерки върху имотите, са за сметка на купувача.

4. Срок за подаване на офертите - от момента на обявлението за продажба в специалния бюлетин на сайта на Министерство на икономиката до 10.00 часа на 11.10.2019 г. Оферти, получени от синдика след този срок, няма да бъдат разглеждани, независимо от датата на подаването им по поща или куриер.