адв. Димитър Петров Шалъфов - постоянен синдик на "ВИДИН ОЙЛ" ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 201746510, гр. Видин, с адрес на упражняване на дейността: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев №44А, ет. 5, ап. 12, на основание чл. 717а от ТЗ и Решение № 88 от 19.07.2019 г. по т.д. №1/2018 г. на ОС - Видин, съгласно Определение №30/16.03.2021 г. по т.д. №1/2018 г. на ОС - Видин и Определение от 27.05.2021 г. по т.д. №1/2018 г. на ОС - Видин, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 03.08.2021 г. от 11.00 часа, в канцеларията на синдика в гр. София ще се проведе ПРОДАЖБА на активи от масата на несъстоятелността, недвижими имоти, а имено:

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1503.414 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, с площ по кадастралната карта 173 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - средно застрояване от десет до петнадесет метра, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 370, парцел XI, при съседи по кадастрална карта, ПИ с идентификатори: 10135.1503.416, 10135.1503.417, 10135.1503.415, 10135.1503.413, 10135.1503.406, който поземлен имот, съставлява съгласно документ за собственост, дворно място с площ 168 кв.м., съставляващ имот пл. №11, кв. 370 по плана на 10 (десети) подрайон на гр. Варна.

2. Самостоятелен обект в сграда - Обект №5, с идентификатор 10135.1503.414.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, етаж 1, в сграда №1, с площ на обекта 50.50 кв.м., с предназначение за офис, брой нива: едно, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, при съседи на същия етаж: 10135.1503.414.1.6, подобекта: няма, над обекта: 10135.1503.414.1.1;

3. Самостоятелен обект в сграда - Обект №6, с идентификатор 10135.1503.414.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, етаж 1, в сграда №1, с площ на обекта 14.80 кв.м., с предназначение за офис, брой нива: едно, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, при съседи на същия етаж: 10135.1503.414.1.5, под обекта: няма, над обекта: 10135.1503.414.1.1;

4. Самостоятелен обект в сграда - Гараж №5, с идентификатор 10135.1503.414.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, етаж 1, в сграда №1, с площ на обекта 14.60 кв.м., с предназначение „гараж“, брой нива: едно, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, при съседи на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1503.414.1.1;

5. Самостоятелен обект в сграда - Апартамент-мезонет, с идентификатор 10135.1503.414.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1607/27.06.2011 г. на началника на СГКК - Варна, с адрес на имота гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, разположен на етаж втори и трети жилищни етажи, в сграда №1, е площ на обекта 198,00 кв.м., състоящ се от: първо ниво със застроена площ от 132 кв.м., включващо - столова-дневна-куненски бокс, баня, тоалетна, две спални, коридор, място за пералня, две тераси и стълбище за второ ниво, при съседи самостоятелни обекти в сграда на същия етаж: няма, на същия етаж: няма, под обекта 10135.1503.414.1.1; и второ ниво, със застроена площ от 66 кв.м., включващо - три стаи, баня, баня-тоалетна, коридор и две тераси, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10135.1503.414.1.2, при граници на мезонета по документ за собственост: ул. „Ангел Георгиев“ , двор, двор, имот пл. №4, стар идентификатор 10135.1503.414.1.2, 10135.1503.414.1.3, заедно с избено помещение с площ по удостоверение за данъчна оценка от 52 кв.м., както и ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата;

6. Самостоятелен обект в сграда - Апартамент №4, с идентификатор 10135.1503.414.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1607/27.06.2011 г. на началника на СГКК - Варна, с адрес на имота гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, разположен на етаж 5 (пет), в сграда №1, с площ на обекта по схема от 66,00 кв.м., а по документ за собственост от 83 кв.м., състоящ се от: кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, входен коридор, при съседи самостоятелни обекти в сграда на същия етаж: няма, под обекта 10135.1503.414.1.8, над обекта: няма, при граници по документ за собственост: ул. „Ангел Георгиев“, двор, двор, имот пл. №4, заедно с 2, 3 и 4 избени помещения, с площ по удостоверение за данъчна оценка от 16 кв.м., както и ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата;

7. Самостоятелен обект в сграда - Апартамент №1  , с идентификатор 10135.1503.414.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Ангел Георгиев“ №14, разположен на етаж 2 (две), в сграда №1, с площ на обекта по схема от 132,00 кв.м., състоящ се от: дневна-столова-кухненски бокс, баня, баня-тоалет, две спални, помещение за пералня, две тераси, коридор и стълбище за втория етаж, при съсенди самостоятелни обекти в сграда на същия етаж: няма, под обекта 10135.1503.414.1.7, 10135.1503.414.1.6, 10135.1503.414.1.5, над обекта: няма, заедно с прилежащото му избено помещение с площ по данъчна оценка от 14,60 кв.м, както и ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 10135.1503.414;

Недвижимите имоти, предмет на настоящата продан, са обременени с първа по ред договорна ипотека, вписана в полза на Обединена българска банка АД.

Активите ще бъдат продавани само заедно, като съвкупност, като началната цена на проданта по чл. 717ж от ТЗ ще бъде в размер на 80% от експертната оценка, а именно общо 1 995 280,00 лв. (един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди двеста и осемдсесет лева и 00 ст.).

Всички желаещи да прегледат документите, касаещи собствеността върху горепосочените активи могат да направят това, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0882 829 035.

Продажбата на недвижимите имоти, част от масата на несъстоятелността, ще се извърши по реда на чл.717ж и сл. от ТЗ - чрез търг с явно наддавне, като наддавателни предложения ще се подават, в писмена форма, най-късно до 11.00 часа на 03.08.2021 г., в канцеларията на синдика.

За участие в продажбата, наддавачът следва да внесе, предварително, ЗАДАТЪК в размер на 10% от посочената по-горе обща цена, на основание чл.717в, ал.2 от ТЗ, по особената синдическа сметка в „Токуда Банк“ АД, IBAN BG48CREX92601861137301. Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в особената синдическа сметка в работния ден, предхождащ датата на търга, 02.08.2021 г., за което синдикът извършва справка.

Участниците - физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи изрично нотариално заверено или адвокатско пълномощно.

Участниците - юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено или адвокатско пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците - юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

По време на търга в канцеларията на синдика се допускат само участници или техни пълномощници.

Всеки участник в търга следва, към наддавателното си предложение, да приложи квитанцията за внесения задатък. Всички участници подали валидни наддавателни предложения в срок до 11:00 ч. на 03.08.2021 г., могат да участват в последващото явно наддаване, като определената стъпка за наддаване е в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева. Наддаването ще се извършва чрез вписване в наддавателен лист, като всеки участник се подписва за направеното от него наддавателно предложение.

След приключване на наддаването, синдикът обявява купувач, за което се съставя протокол. За купувач се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена.

Спечелилият наддавач, трябва, в срок от 7 дни от приключване на продажбата, да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, предложения, несъобразени с обявената стъпка за наддаване, предложения за цена под обявената начална тръжна цена, предложения, без внесен депозит или с депозит, който не е внесен в определения срок, са недействителни.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и за заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.