Тихомир Николов Тодоров - синдик на „Бултон” ЕООД /н/, ЕИК 104097841, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, обл. Велико Търново, бул. „Руски” № 19, регистрирано по ф. д. № 1289/1998 г. на ВТОС, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 11.06.2008 г., в производство по несъстоятелност по т. д. №135/2014 г. по описа на Великотърновски окръжен съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на Съда по несъстоятелността № 72 от 27.02.2023 г., на 04.04.2023 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Епископ Босилков” № 5, ще се проведе продажба по реда на чл. 717а от ТЗ на следните вещи на длъжника, като цяло:

НАИМЕНОВАНИЕ

 
 

1.

БИЛЯРДНИ МАСИ "JACK DANIEL" - 7 БРОЯ

 

2.

ПРОФЕСИОНАЛНА СНУКЪР МАСА "RAILLY"

 

3.

ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА БИЛЯРД (ТОПКИ И ЩЕКИ);

 

4.

ФУТБОЛНА МАСА "EXPORT-PRO"

 

5.

МЕКА МЕБЕЛ - 20 БРОЯ МОДУЛИ

 

6.

ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

 

Началната тръжна цена, определена по експертна оценка при спазване на изискванията на чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ, възлиза на общата цена от 40 545.00 лв. (четиридесет хиляди петстотин четиридесет и пет лева). Върху продажната цена не се начислява ДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ, взето на 22.02.2022 г.

Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки вторник и четвъртък, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0898459595. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, ул. „Епископ Босилков” № 5, вх. Б, ет. 1.

За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от началната тръжна цена по особената сметка на синдика с титуляр „Бултон” ЕООД /н/, в “Българо-американска кредитна банка” АД, IBAN: BG55BGUS91607000648600, BIC: BGUSBGSF в срок до 16:00 часа на 03.04.2023 г.

Наддавателни предложения се подават до 16:00 часа на 03.04.2023 г. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Нямат право да участват в продажбата лицата, посочени в чл. 717 г. от ТЗ. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 04.04.2023 г., в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок от 7 дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.