Валери Петров Анчев - синдик на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 130978037, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, в производството по търговско дело № 9443/2012 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-20 състав, на основание чл. 717а от Търговския закон и с разрешение на съда по несъстоятелността, постановено с Определение от 02.06.2021 г., ОБЯВЯВА, че на 03.08.2021 г. от 12,00 до 13,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47 ще се проведе продажба по реда на чл. 717в от Търговския закон на движими вещи, собственост на „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /в несъстоятелност/ - приложение 1.

Началната цена за наддаване за движимите вещи, посочени на позиции от 1-23, е равна на тяхната оценка, посочена в последната колона на таблицата („Цена, лв.“).

Таксите и данъците по прехвърляне на вещта са изцяло за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на обявеното за продан имущество може да бъде извършван на мястото, където е обявено, че се намира, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на публикуване на обявата до деня, предхождащ деня на търга, като желаещите да направят оглед на имуществото трябва да заявят това пред синдика поне един работен ден предварително.

Телефон за връзка със синдика и допълнителна информация: 0888 795075.

Книжата относно продажбата, състоящи се от експертна оценка и актове за собственост на имуществото, са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47.

За участие в търга се внася задатък в размер на 10 на сто от оценката на вещите, за чиято покупка се прави предложение.

Задатъците трябва да бъдат внесени от наддавачите по особената банкова сметка на синдика, чийто титуляр е „ТОП ЛИФТ“ ЕООД /н./, в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД с IBAN BG23UBBS80021065842440, като трябва да са постъпили по сметката най-късно до края на работния ден на 02.08.2021 г.

Не се допускат до участие в търга наддавачи, които не са внесли задатък.

Не се допускат наддавателни предложения за цена под началната цена за наддаване, обявена по-горе.

Наддавателните предложения трябва да посочват:

- Име и единен граждански номер за физическите лица, съответно фирма и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ за юридическите лица;

- Адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

- Имуществото, за чието закупуване се наддава.

- Предложената от наддавача цена с цифри и с думи;

Към предложението наддавачите прилагат: оригинал от преводно нареждане за внесен задатък, копие на удостоверение за актуално състояние или извлечение от търговския регистър за юридическите лица и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, в случай че предложението се подава от пълномощник. В деня на проданта наддавачите, които са физически лица, трябва да се идентифицират с документ за самоличност.

Всички наддавачи, при отварянето на предложенията им, са длъжни да попълнят декларация-съгласие за съхраняване и обработка на личните им данни във връзка с провеждането на търга и евентуалното възлагане на имота с постановление на съда по несъстоятелността.

Наддавачът, чието предложение бъде обявено за печелившо, е длъжен да попълни декларация за произход на средствата съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Желаещите да участват в наддаването трябва да подадат предложенията си в писмена форма, в запечатан плик в канцеларията на синдика от 12,00 до 12,30 часа в деня на продажбата - 03.08.2021 г., като в същия ден от 12,30 часа до 13,00 часа, синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което ще се състави протокол. В протокола ще се впишат наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете.

За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг с явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи. Обявеният за купувач наддавач трябва в срок от седем дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най-висока цена. Ако и той не внесе цената в седемдневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът по несъстоятелността с постановление ще му възложи съответните вещи.