Любен Иванов Иванов, сл. адрес: гр.Видин, ул. „Хаджи Димитър” № 26, ап. 1 – постоянен синдик на „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД /н./, т.д. № 8268/2015 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-22 състав, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831553195, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Клокотница” № 29, на основание чл.717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно решение на Събранието на кредиторите от 10.09.2019 г. и Определение № 262918 от 28.05.2021 г. на Съда по несъстоятелността, в гр. Видин, ул. „Бдин” № 24, Адвокатска кантора „Иванов” на 10.08.2021 г. от 12,30 ч. ще се поведе продажба чрез търг с тайно наддаване на следното имущество, собственост на длъжника:

Багер товарач HIDROMEK 102B с рег. № С 01520 /извън експлоатация/ при първоначална цена 11 270 лв.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677 ал. 1 т. 8 от ТЗ.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба и прехвърлянето на имота са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се осъществи по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден до 09.08.2021 г. между 15,30 и 16,30 часа, след предварителна уговорка със синдика.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр.Видин, ул. „Бдин” № 24 и са на разположение на заинтересованите страни след предварителна уговорка със синдика на тел. 0886 847 910.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от оценката. Задатакът се внася в срок до 09.08.2021 г. по особената сметка на синдика на „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД /н./ в „Токуда банк“ АД

IBAN: BG56 CREX 9260 1862 1898 01; BIC: CREXBGSF  

Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата на 10.08.2021 г. от 12,30 до 12,45 часа.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията лично на посочения по-горе адрес, с посочената в тях цена в цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя – име, съответно фирма на участника, ЕГН/ЕИК, седалище или адрес на участника, телефон, факс и електронна поща за кореспонденция. При противоречие между цифрите и думите в наддавателното предложение ще се взема предвид записаното с думи.

Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи: оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от оценката на имуществото, изрично нотариално пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник или на търга присъства пълномощник; доказателства за самоличност на учатника – физическо лице /копие от лична карта/, респективно доказателства за правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец /удостоверение за актуално състояние/.

Постъпилите наддавателни предложения ще бъдат обявени веднага след изтичане на срока за представянето им в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на наддавателните предложения ще бъде извършено за всеки имот поотделно по реда на постъпването им. За купувач на съответното продаваното имущество ще се счита този наддавач, който е продложил най-високата цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Определеният купувач трябва в срок от 7 календарни дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите. Когато определеният за купувач е и кредитор с прието вземане или кредитор с права по чл. 717н от ТЗ, синдикът ще процедира по правилата на чл. 717д ал. 2 от ТЗ.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.