Владимир Янков Вакрилов, гр. София, ул. „Княз Борис І” №120 (съдебен адрес), назначен за  постоянен  синдик на „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност ЕИК 102928073, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4,на основание решение на Събрание на кредиторите на дружеството от 20.01.2016 г. и Решение № 129 от 21.04.2017 г. на БОС постановяващо осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разрешение на съда по несъстоятелността обективирано в Определение № 958 от 02.08.2019 на БОС, както и на основание чл. 718 от Търговския закон

ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 13.09.2019 г., от 13.00 часа в седалището на дружеството, ще се извърши продажба чрез пряко договаряне на недвижимо имущество, собственост на „ГМ Строй“ ООД в несъстоятелност

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност ЕИК 102928073, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4

2. Условия на търга:

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 13,00 часа на 13.09.2019 година на адреса на дружеството гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4, както на място, така и по пощата.

В 13,00 часа на 13.09.2019 година подалите предложения лица следва да се явят на адреса на дружеството за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10% задатък върху посочената по-долу оценка. Задатъкът следва да бъде внесен по обособената синдишка сметка  в лева на „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност, с данни както следва:

- титуляр: „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност

- банка: „Токуда Банк” АД

- BIC: CREXBGSF

- IBAN: BG11CREX92601856328901

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка, за което синдикът извършва справка. Сумата за задатъка следва да е постъпила в особената синдишка сметка два дни, преди датата на преките преговори.

Участниците - физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно.

Участниците - юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците- юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър. 

3. Място на продажба:

Канцеларията по седалището на дружество - гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4 - Владимир Янков Вакрилов, моб. тел. 0888 693 344.

4. Ден на провеждане на пряко договаряне - 13.09.2019 г. от 13:00 часа

5. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на пряко договаряне - 13.09.2019 г. от 13:00 часа

6. Описание и минимална цена на продаваното имущество, което ще се продава – в прикачения файл Приложение № 1.