Снежина Минчева Маджарова, синдик на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност, гр. Несебър, с ЕИК: 102854938, съобразно решение на събранието на кредиторите от 23.07.2020 год. и разрешение на съда по несъстоятелността, дадено с Определение № 261341/06.07.2021 год. по т.д.№ 34/2015 год. по описа на Бургаски окръжен съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание чл.718 от ТЗ ще се извърши ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ на следните имоти, включени в масата на несъстоятелността на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

1. 5,26/ 369,20 идеални части от следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.614.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, адрес: гр.Бургас, ул.” Александър Велики ” № 62 , площ: 370 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , номер по предходен план: 5885,5886, квартал 40, парцел 5, съседи: 07079.614.97, 07079.614.100, 07079.614.99, 07079.614.71, който по документ за собственост е идентичен с : УПИ V-5885,5886 в кв.40 по плана на жк.”Възраждане”, гр.Бургас , целия с площ от 369,20 кв.м., при граници: ул.”Ал.Велики”, УПИ V-5887, УПИ ХIII, УПИ IV-5884, с начална продажна цена  от 145 лева.

Имотът е застроен с масивна жилищна сграда, при запазено право на полване върху целия имот в полза на трети лица.

2. 44,44/ 315,00 кв.м. идеални части от следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.614.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, адрес: гр.Бургас, ул.”Александър Велики” № 72 , площ: 310 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , номер по предходен план: 7389, квартал 39, парцел XIV, съседи: 07079.614.83, 07079.614.81,  07079.614.87, 07079.614.86, 07079.614.71, 07079.614.85, който по документ за собственост е идентичен с : ДВОРНО МЯСТО с площ 84/315 кв.м. идеални части от УПИ XIV-7389 в кв.39 по плана на жк.”Възраждане” , гр.Бургас , целия с площ от 315 кв.м., при граници на имота: север- ул.”Ал.Велики”, юг- УПИ IX, изток – УПИ VII-7387,7388 и УПИ ХV-7385 , запад- УПИ VI-7393,  с начална продажна цена от 1 017 лева.  

Поземленият имот е застроен с масивна жилищна сграда, „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност има право на реално ползване в северната част на имота,  правото на ползване върху незастроената южна част на имота е запазено в полза на трети лица - съсобственици .

3. 308/440.00 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.660.310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, адрес: гр.Бургас, ул.” Чаталджа” № 65 , площ: 430 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , номер по предходен план: 389, квартал 16, парцел X, съседи: 07079.660.309, 07079.660.308,  07079.660.307, 07079.660.311, 07079.659.496, който по документ за собственост е идентичен с : УПИ X-389 в кв.16 по плана на кв.”Победа” , гр.Бургас , целия с площ от 440 кв.м., при граници: изток – УПИ VIII-385, запад – ул.”Чаталджа”, север- УПИ ХI-390, юг- УПИ IХ-386, при начална продажна цена 1 342 лева.

Имотът е застроен с масивна жилищна сграда.             

Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика , всеки работен ден . Оглед на имотите се извършва след предварителна уговорка , на следния телефон на синдика: 0889 720 974.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне се приемат до 06.08.2021 година, 11.30 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Бургас, ул.”Пиротска” № 28, ет.1.    

Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, телефон и електронен адрес за контакти, предложена цена с цифри и думи, срок и други условия за плащане, както и документи, доказващи самоличността, дееспособността и представителната власт на участника.

За участие в договарянето се внася задатък в размер на 10 на сто върху началната продажна цена на конкретния имот в особената банкова сметка на несъстоятелността: IBAN : BG 70 UBBS 8002 1034046740, BIC : UBBSBGSF, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, титуляр  „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност . Следва сумата да е постъпила в банковата сметка до обявения краен срок.

Резултатите от разглеждането на офертите ще бъдат обявени от синдика в деня на продажбата. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат. С участника, предложил най-висока цена, която е не по-ниска от началната продажна цена на имота, се сключва окончателен договор след изплащане на предложената от него цена в пълен размер в срок до 60 дни от избора му за купувач. Всички евентуално дължими разноски за такси, данъци и др. във връзка с продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.