Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „НАФТИМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД, ЕИК: 131389020  – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. “П. Яворов” № 38-40,  в производство по несъстоятелност по търг. дело № 5671/2012 г. по описа на Софийски градски съд,, на основание чл. 717ж от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане на съда по несъстоятелността от 02.08.2019г. на  12.09.2019 г. от 12:00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

Дворно място /стопански двор/ в с. Комощица, общ. Якимово, обл. Монтана, парцел I /първи/ от кв. Бензиностанция, с площ от 1 490.00 /хиляда четиристотин и деветдесет/ кв.м., по нотариален акт, а по скица – др. производствена база с площ от 1 420.00 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв.м., съставляващ поземлен имот 000249 /двеста четиридесет и девет/ в землището на с. Комощица, ЕКАТТЕ 38159, общ. Якимово, ведно с изградената в имота постройка, представляваща масивна сграда - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с площ от 44.00 /четиридесет и четири/ кв.м., бензиноколонки –двойни „Кълвача“, резервоар за гориво и асфалтова настилка при съседи по нот. акт: шосе и от три страни земеделска земя при кадастрален и парцелиран план с коти 1-едно, 2-две, 3-три, 4-четири, 5-пет, 6-шест, 7-седем, 8-осем, 9-девет, 10-десет, и съседи по скица: № 000252-пасище, мера на ДПФ и № 000022- път IV кл. на Община Якимово.

Началната цена на имота е равна на 80 % от оценката или сума в размер на 29 120 лв. /двадесет и девет хиляди сто и двадесет лева /.

Стъпката за наддаване е в размер на 3000.00 лв. / три хиляди лева/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от оценката на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника, а именно:

IBAN: BG 26 PIRB 8050 7905 3933 96, BIC: PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесния имот, следва да подадат заявление за участие в канцеларията на синдика – гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Заявлението следва да съдържа:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- обект/вещ във връзка, с който/която се  заявява участие;

Към заявлението участниците трябва да приложат: доказателство за платен задатък доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние.

Заявленията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 12.09.2019 г. от 11:00 до 11:30 часа.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 11.09.2019 г.

Процедурата по наддаване започва в 12:00 часа. Право на участие имат всички лица подали надлежни заявления. Наддавателните предложения се вписват саморъчно от всеки наддавач в наддавателен лист срещу подпис. Наддаването се извършва съобразно определената стъпка за наддаване в размер на 3 000.00 лв. / три хиляди лева/ до постигане на най-висока предложена цена.  Търгът приключва с вписване на последното наддавателно предложение.

Веднага след приключването на търга се пристъпва към обявяването на купувач.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за недвижимия имот.

Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената банкова сметка на длъжника, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, съдът с постановление му възлага имота в деня, следващ деня на плащането.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Владението ще бъде предадено на купувача от синдика, след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0896 686 481.