Владимир Янков Вакрилов, гр. София, ул. „Княз Борис І” № 120 (съдебен адрес), назначен за постоянен  синдик на „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност ЕИК 102928073, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет .4, на основание решение на Събрание на кредиторите на дружеството от 20.01.2016 г. и Решение № 129 от 21.04.2017 г. на БОС постановяващо осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разрешение на съда по несъстоятелността обективирано в Определение № 959 от 02.08.2019 на БОС, както и на основание чл. 718 от Търговския закон

обявява провеждането на търг при условията на чл. 717 "Ж" от Търговския закон както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност ЕИК 102928073, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4

2. Условия на търга:  

Купувачът ще бъде определен чрез търг при условията на чл. 717 "Ж" от Търговския закон на 13.09.2019 г. чрез търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер на 300 лв. (триста лева). Книжата за продажбата и документацията за имуществото, което ще се осребрява, ще се държат в канцеларията по седалището на дружество - гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет.4 и в канцеларията на синдика- гр. София, ул. "Княз Борис I" № 120 и ще се предоставят на всички заинтересувани лица след предварителна уговорка със синдика.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10% задатък върху посочената по-долу оценка. Задатъкът следва да бъде внесен по обособената синдишка сметка  в лева на „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност, с данни както следва:

- титуляр: „ГМ Строй“ ООД – в несъстоятелност

- банка: „Токуда Банк” АД

- BIC: CREXBGSF

- IBAN: BG11CREX92601856328901

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка, за което синдикът извършва справка. Сумата за задатъка следва да е постъпила в особената синдишка сметка два дни, преди датата на продажбата.

Участниците - физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно.

Участниците- юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците- юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

Наддаването се извършва чрез записване на наддавателното предложение в наддавателен лист, за да бъде то валидно прието.

За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Най-високата предложена цена се обявява трикратно на глас от синдика на явилите се на търга наддавачи и ако не бъде предложена по-висока цена от някой от присъстващите, синдикът обявява предложилият я за спечелил търга в протокола, съставен за провеждането на търга, към който се прилага наддавателния лист. Протоколът за търга се подписва от  синдика и от явилите се наддавачи.

Обявеният за купувач наддавач трябва в срок от седем дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени в наддавателния лист наддавач, ако не е изтеглил своя задатък и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под оценката, ако има такива, са недействителни.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата са за сметка на купувача.

3. Място на продажба:

Седалището на дружество - гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 51, ет. 4 - Владимир Янков Вакрилов, моб. тел. 0888 693 344.

5. Ден на провеждане на търга - 13,00 часа на 13.09.2019 година

6. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на търга - 13,00 часа на 13.09.2019 година.

7. Описание и оценка на имуществото, което ще се продава:

ВЪНШНИ ПАРКОМЕСТА НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ ІІІ-7, КВ.140, РЦ Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“-ГР.БУРГАС.  

Начална цена на обектите

ОБЕКТ

СТОЙНОСТ

(лв.)

1

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №1

8 584, 80 лв.

2

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №2

8 584, 80 лв.

3

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №3

8 584, 80 лв.

4

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №4

8 584, 80 лв.

5

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №5

8 584, 80 лв.

6

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №6

8 584, 80 лв.

7

МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ №7

8 351, 20 лв.

Началната тръжна цена за  място за паркиране от № 1 до №6  включително е в размер на 8 584, 80 /осем хиляди петстотин осемдесет и четири лева и осемдесет ст./ лв. за всяко едно от тях и за място за паркиране № 7 е в размер на 8 351, 20 /осем хиляди триста петдесет и един лева и двадесет ст./ лв.