Алексей Драганов Цветанов - синдик на „ФЕРМЕР 2000“ ЕАД- в несъстоятелност, ЕИК 123730785, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет.2, офис 5, в производство по несъстоятелност по т. д. № 6854/2016 г. по описа на Софийски градски съд, ТО VІ-13-ти състав, на основание чл. 717a от Търговския закон ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение за продажба, дадено с Определение на СГС от 23.07.2019 г., ще се проведе продажба чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.717в от ТЗ на движими вещи, собственост на длъжника „ФЕРМЕР 2000“ ЕАД в несъстоятелност, ЕИК 123730785, при следните условия:

Дата и час на провеждане на търга: 15.08.2019 г. от 08.30 часа;

Място на провеждане на търга: канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 4,  ет. 2;

Обекти на продажбата: ТЕХНИКА, ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНТЕЙНЕРИ – 29 позиции - КАТО ОТДЕЛНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА, находящи се в база на „Фермер 2000“ ЕАД в несъстоятелност, с. Ясен, община Плевен, описани в таблица към Приложение №1, неразделна част от Обявлението за продан, като началната цена, от която да започне продажбата на всеки един актив поотделно е посочена в колонка №6 от Приложението.

Оглед на обектите: Желаещите да участват в проданта могат да извършат оглед на обектите на продажба по местонахождението им през периода до 14.08.2019 г., след предварително съгласуване със синдика за осигуряване достъп.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 4, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите лица, след предварителна уговорка със синдика.

Депозит за участие в търга:

Желаещите да участват в търга за конкретния обект на продажба трябва да внесат неолихвяем задатък в размер на 10 % от оценката му. Определеният задатък за участие в търга следва да е постъпил до края на деня, предхождащ деня на продажбата, по особената банкова сметка в лева на дружеството в несъстоятелност с IBAN: BG23 PIRB 8050 7906 0035 80, BIC PIRBBGSF в „Банка ПИРЕОС България” АД с титуляр: „ФЕРМЕР 2000“ ЕАД- в несъстоятелност. Желаещите да участват в търга при плащане на депозита посочват като основание за превода участие в търг за продажба на съответния обект(позиция).

Подаване на наддавателни предложения :

Желаещите да участват в търга подават подписано от тях или от пълномощник наддавателно предложение, което поставят в запечатан плик върху който отбелязват за кой от обектите на продажба подават предложението, а синдикът отбелязва върху плика поредния номер от съответния регистър.

Наддавателни предложения се приемат от синдика от 08.30 до 11.30 часа в деня на продажбата – 15.08.2019 г. и подаването им се отбелязва от синдика в специално изготвен за това регистър за съответния обект на продажба. При приемането на плика синдика отбелязва в регистъра следните данни за предложението: пореден номер на предложението, дата на постъпване; час на постъпване, име на участника, за което полага подпис.

Всеки желаещ да участва в търга като наддавач може да направи само едно наддавателно предложение за съответния обект на продажба.

Всеки от желаещите да участва в търга е длъжен да направи отделно наддавателно предложение за всеки един отделен обект на продажбата, който желае да закупи, като към всяко предложение приложи съответните документи.

Всяко наддавателно предложение трябва да съдържа:

1. Данни за желаещия да участва в търга - три имена, ЕГН, адрес и телефон за физическите лица, съответно фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, както и имената на представляващия и телефон за кореспонденция; 2. Номера на търговското дело, по което се извършва проданта; 3. Имуществото (обекта), за което ще наддава; 4.Предложената цена за закупуване на имуществото, изписана с цифри и думи.

Към предложението желаещите да участват в търга трябва да приложат:

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена за продажбата на имуществото;

- изрично нотариално заверено пълномощно, когато се подава от пълномощник;

- копие от документ за самоличност на наддавача/пълномощника;

- извлечение от партидата на търговеца от Търговския регистър;

- декларация на кандидата, че е огледал продаваемото имущество и че е запознат със състоянието му, както и с условията на търга.

Обявяване на купувач :

Наддавателните предложения се обявяват от синдика в 11.30 часа на 15.08.2019 г. в присъствието на явилите се наддавачи в последователност по номерата на обектите и реда на постъпването им. Наддавателни предложения за цена под началната цена са недействителни и няма да бъдат допуснати до участие в търга.

За обявяване на предложенията синдикът съставя протокол, в който се вписват имената на наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на съответния обект се счита този, който е предложил най-високата цена.

Ако най-високата цена е предложена от повече от един участник в търга, купувачът се определя чрез незабавен търг с явно наддаване между тези от тях, които са се явили и в присъствието на явилите се наддавачи, при задатък, равен на депозита. В този случай синдикът приема от явилите се участници устни наддавателни предложения в последователността на вписването им в регистъра за цена, по-висока с размера на един задатък. Синдикът отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, синдикът пита следващия дали желае да предложи по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на съответния обект се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.

В случай, че не се яви никой от участниците в търга, предложили най-висока цена, синдикът обявява купувача чрез жребии в присъствието на явилите се наддавачи.

Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола по чл. 717в, ал. 4 от ТЗ, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Нямат право да участват в наддаването и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите. Когато имущественото право е купено от лице, което не е имало право да участва в него и да наддава, продажбата е недействителна. В този случай сумата внесена като задатък се задържа в полза на кредиторите на несъстоятелността.

Внасяне на цената :

Обявеният за купувач е длъжен в срок от 7 дни, считано от деня на продажбата, да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък.

Ако за купувач бъде обявен кредитор с прието вземане или кредитор с права по чл. 717н, следва в 7-дневен срок от влизане в сила на сметката за разпределение да внесе сумите, необходими за изплащане на вземанията на други кредитори, съобразно влязлата в сила сметка за разпределение, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други кредитори.

Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесения от наддавача задатък се задържа от синдика в полза на кредиторите на несъстоятелността, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена на търга, ако не е изтеглил задатъка и е съгласен за това. В случай, че поканения от синдика се съгласи, бива обявен за купувач, за което също се съставя протокол.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на дружеството.

Разходи за придобиване на закупеното имущество :

Разноските по прехвърляне собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Купувачът дължи и държавна такса в размер на 1,5 на сто върху сумата от продажните цени, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв., по сметката на Софийски градски съд за държавни такси, на основание чл. 50 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, за издаване на постановление за възлагане. Купувачът следва да предостави копия от банковите документи за платена такса по чл. 50 от Тарифата - на синдика и на съда.

Разноските по предаването и приемането на продаваното имущество са изцяло за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно, като за надлежно плащане се счита заверяване на особената сметка и представяне на съответен документ за това.

Удостоверяването на внасянето на тези задължения е условие за получаване на постановление за възлагане от съда.

Въвод във владение :

Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след изпълнение на всички условия на настоящото обявление и след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Връщане на задатък :

Връщането на внесен задатък от неспечелил търга наддавач ще се извършва по посочена от наддавача негова банкова сметка, след влизане в сила на постановлението за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ и след подаване на изрична молба до синдика.

За справки: тел. 0878/423567, електронна поща: alekseydraganov@gmail.com

Неразделна част от настоящото обявление за продан е Приложение №1 към него.