Валери Петров Анчев - синдик на „РДП - СОФИЯ“ ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 130558250, със седалище и адрес на управление: гр. София 1364, район „Връбница“, ж.к. „Волуяк“, ул. „Детелина“ № 18, в производството по търговско дело № 6462/2015 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-17 състав, на основание чл. 718 във връзка с чл. 717а от Търговския закон и с разрешение на съда по несъстоятелността, постановено с Определение № 6649 от 09.12.2019 г., ОБЯВЯВА, че на 26.03.2020 г. от 11,00 до 12,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47, ще бъдат разгледани направените до момента предложения за покупка на съвкупност от недвижими имоти, собственост на „РДП - СОФИЯ“ ЕООД /в несъстоятелност/, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6340 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 1613 кв.м.(хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.343.15, 65677.343.17, 65677.343.16, 65677.701.6344, 65677.701.6343, 65677.701.6341, 65677.701.9004, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот I /първи/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А (сто шестдесет и девет буква „А“) по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 2800 кв. м.(две хиляди и осемстотин квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ V-пети и УПИ XIV - четиринадесети.

2. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6341 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и едно), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 393 кв.м. (триста деветдесет и три кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.6340, 65677.701.6343, 65677.701.2895, 65677.701.6342, 65677.701.9004, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот V /пети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А (сто шестдесет и девет буква „А“) по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г„ изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 2186 кв. м. (две хиляди сто осемдесет и шест квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ I - първи, УПИ VII - седми, УПИ VI - шести и УПИ XIV - четиринадесети.

3. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6342 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и две), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 218 кв.м. (двеста и осемнадесет), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.2895, 65677.701.9286, 65677.701.9004, 65677.701.6341, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот VII /седми/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А (сто шестдесет и девет буква „А“) по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 1550 кв. м. ( хиляда петстотин и петдесет квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: УПИ VI- шести, УПИ VIII - осми, УПИ XIV - четиринадесети, УПИ V - пети.

4. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6345 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и пет), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 3500 кв.м.( три хиляди и петстотин кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.6346, 65677.345.334, 65677.345.1857, 65677.701.6651, 65677.701.6017, 65677.701.2823, 65677.701.9286, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот IX /девети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А (сто шестдесет и девет буква „А“) по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 3500 кв. м. ( три хиляди и петстотин квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, улица, УПИ III - трети, УПИ IV - четвърти, УПИ XVI - шестнадесети, УПИ X - десети и УПИ II - втори.

5. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6346 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и шест), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 2300 кв.м. (две хиляди и триста кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.6347, 65677.345.334, 65677.701.6345, 65677.701.9286, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот X /десети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А - сто шестдесет и девет буква „А“ по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 2300 кв. м. (две хиляди и триста квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, улица, УПИ IX - девети и УПИ XI - единадесети.

6. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6347 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и седем), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 2499 кв.м. (две хиляди и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.6348, 65677.345.334, 65677.701.6346, 65677.701.9286, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот XI /единадесети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А - сто шестдесет и девет буква „А“ по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 2500 кв. м. (две хиляди и петстотин квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ ХП-дванадесети, УПИ X - десети и улица.

7. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6348 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и осем), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ 3266 кв.м. (три хиляди двеста шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.701.6349, 65677.345.334, 65677.701.6347, 65677.701.9286, 65677.701.6343, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот XII /дванадесети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А - сто шестдесет и девет буква „А“ по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 3900 кв. м. (три хиляди и деветстотин квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ XI-единадесети, улица и УПИ XIII - тринадесети.

8. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6349 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и девет), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ 2416 кв.м.(две хиляди четиристотин и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.343.28, 65677.343.36, 65677.343.38, 65677.345.334, 65677.701.6348, 65677.701.6343, 65677.701.6344, 65677.343.52, 65677.343.37, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот XIII /тринадесети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А - сто шестдесет и девет буква „А“ по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 3805 кв. м. - три хиляди осемстотин и пет квадратни метра, НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ XIV-четиринадесети, улица, УПИ XII - дванадесети.

9. Поземлен имот с идентификатор 65677.701.6344 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, шест хиляди триста и четиридесет и четири), находящ се в гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Свиленград, п. к. 6500, ул. ...“// Неизвестна, площ: 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 65677.343.51, 65677.343.52, 65677.701.6349, 65677.701.6343, 65677.701.6340, 65677.343.19, 65677.343.16, който поземлен имот съгласно акт за собственост представлява Урегулиран поземлен имот XIV /четиринадесети/ - за стопанска дейност, в квартал 169 А (сто шестдесет и девет буква „А“) по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602/22.11.1993 г., изм. със Заповед № 536/27.06.2002 г., с площ от 2240 кв. м. (две хиляди двеста и четиридесет квадратни метра), НЕЗАСТРОЕН, при граници: улица, УПИ I - първи, УПИ V - пети, УПИ VII - седми, УПИ VIII - осми, УПИ XIII - тринадесети.

Минималната приемлива цена, на която ще се обсъждат и приемат предложения за закупуването на съвкупността, е равна на 60 % от общата пазарна стойност на горепосочените недвижими имоти, а именно 175 369.80 лв. (сто седемдесет и пет хиляди триста шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки).

Върху цената на съвкупността от гореописаните недвижими имоти не се дължи ДДС, тъй като „РДП - СОФИЯ“ ЕООД /н./, е дерегистрирано по ЗДДС.

Оглед може да бъде извършван след предварително съгласуване със синдика на тел. 0888795075.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 23, ет. 2 (първи надпартерен), офис 47.

Прякото договаряне ще се проведе за съвкупността от имотите, посочени по-горе, по реда на чл. 718 от Търговския закон, срещу цена не по-ниска от обявената по-горе минимална приемлива цена за нея.

Желаещите да участват в преговорите представят в канцеларията на синдика предложение за покупка на съответното имущество, адресирано до синдика на „РДП-СОФИЯ“ ЕООД /н./.

Предложението за покупка трябва да посочва име и единен граждански номер за физическите лица, съответно фирма и единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ за юридическите лица, адрес за кореспонденция и телефон за връзка, кратка индивидуализация на имуществото, за чието закупуване се наддава, и потвърждение, че предложителят-кандидат купувач е запознат със състоянието на имуществото, което желае да закупи.

Към предложението за покупка предложителят прилага: копие на удостоверение за актуално състояние за юридическите лица, нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в случай че предложението се подава от пълномощник и документ за внесен задатък. В деня на проданта предложителите физически лица трябва да се идентифицират с документ за самоличност.

На 26.03.2020 г. в 11,00 часа подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за обсъждане на направените предложения за покупка чрез преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление, и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват предложенията си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

За проведените преговори синдикът съставя протокол, който се подписва от него и от предложителите, чиито предложения за покупка са определени като печеливши.

За участие в преговорите за покупката на имота по реда на чл. 718 от ТЗ предложителят трябва да е внесъл задатък в размер на 10 на сто от минималната приемлива цена на съвкупността от недвижими имоти, за чиято покупка се прави предложение. Задатъкът трябва да е постъпил най-късно на 25.03.2020 г. по сметката на „РДП - СОФИЯ“ ЕООД /н./ в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с IBAN: BG62UBBS80021057719540, BIC UBBSBGSF. За времето, през което задатъкът е по сметката на дружеството, върху него не се дължат лихви.

Пълният размер на предлаганата цена трябва да бъде платена изцяло по особената банкова сметка в разпореждане на синдика, чийто титуляр е „РДП - СОФИЯ“ ЕООД /н./ в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с IBAN: BG62UBBS80021057719540, BIC UBBSBGSF преди подписването на нотариален акт за покупко-продажба.

Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността, натоварване, преместване, транспорт и др. п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

За купувач ще бъде обявен предложителят, който е предложил най-висока цена. За отварянето на направените предложения и тяхното подобряване ще бъде съставен протокол, който се подписва от синдика и предложителя с прието предложение. Внесените задатъци от предложители, чиито предложения не са обявени за печеливши в съставения протокол, ще им бъдат преведени обратно по посочените от тях сметки, след като синдикът получи надлежно разрешение от съда по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ.