Мирослава Господинова Стръмска, постоянен синдик на „АГРОТЕХНИКА” АД в несъстоятелност, ЕИК 825231802, с адрес на управление: гр. Карлово, в производство по несъстоятелност по търговско дело 705/2010 г., по описа на Окръжен съд Пловдив, Търговско отделение, ХІХ състав,  на основание чл. 718 от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 862/10.05.2018 г. по търговско дело № 705/2010 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, обявява на интересуващите се, че на 28.05.2020 г., от 13.00 часа, в канцеларията на синдика в гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 119, ет.3, офис 6, ще се извърши продажба чрез пряко договаряне на следното имущество, собственост на АГРОТЕХНИКА” АД в несъстоятелност, а именно:

Урегулиран поземлен имот № III /три/ - Зеленина, находящ се в кв. 11 /квартал единадесет/ по регулационния план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив, с площ от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, при граници съгласно скица: север – УПИ II – Комплексно застрояване и УПИ IV- Кафе-сладкарница, изток – улица, юг – улица, запад – улица

с оценка 3200 лв. (три хиляди и двеста лева) и минимална цена при провеждане на пряко договаряне в размер на 65 на сто от оценката, т.е. 2080 лева (две хиляди и осемдесет лева).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена на имота. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „Агротехника”АД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Инвестбанк АД, IBAN: BG34IORT73761040014300 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на преговорите.

Желаещите да закупят недвижимия имот могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка с посочване на имота, който желаят да закупят, предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача с оглед провеждането на последващо договаряне по предложението. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имота, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 13.00 часа на 28.05.2020 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 13.00 часа на 28.05.2020 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. В преговорите предложителите могат да подобряват офертите си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им. Резултатът от преговорите ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 28.05.2020 г., след приключване на преговорите и в присъствието на участвалите кандидат-купувачи.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в с. Ведраре, община Карлово, до датата на продажбата.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.