Николай Димитров Вълков, синдик на  "Витта фуудс” ООД в несъстоятелност гр. Свиленград, ЕИК 126729069, по гр.д. № 119/2009 г. на Окръжен съд Хасково, ОБЯВЯВА, на интересуващите се, че на основание Определение на ХОС от 02.07.2021 г., на 06.08.2021 до 11 часа включително, в офиса на синдика във фирма „Мануела“ АД, гр. Хасково, бул. Съединение № 62, ет. 2, на основание чл. 717 в и сл. от ТЗ ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имущество, собственост на "Витта фуудс” ООД в  несъстоятелност” по гр.д. № 119/2009 г. на Окръжен съд Хасково, за удоволетворяване вземанията на кредиторите.

На основание чл. 717в и сл. от ТЗ, НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ СЛЕДНИТЕ ИМОТИ:

1. Поточна линия за кори за баници „Gatzelakis“ от енокс – 21650,00 лв.

2. Поточна линия за кори за баници  от черни метали – 5100,00 лв.

Имуществото се продава  по отделно.

Всички желаещи да огледат имуществото, могат  да сторят това на 05.08.2021 г., след уговорка по телефона.

Публичната продан е първа по ред.

Цените са на лицензиран оценител и в тях не е включен ДДС. /ДДС  се дължи върху предложената тръжна цена/

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ.

Стъпката за наддаване е определена на 100 лева

Тръжните книжа се намират в канцеларията на синдика в гр. Хасково, бул. Съединение № 62, ет. 2 и са на разположение на заинтересованите.

За участие в наддаването се внася задатък 10% върху цената по с/ка BG70IABG70977000345600, при “Интернешънъл асет банк” АД, клон град Хасково.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават до 11 часа на деня на продажбата на горепосочения адрес при синдика и се вписват във входящ регистър. След 11 часа започва отпечатването на запечатаните пликове с предложенията и обявяване на същите, в присъствието на явилите се кандидати. В случай, че има повече от едно наддавателни предложения, които са равни се пристъпва в момента към явен търг между тях. Търга печели далия най-висока цена. Спечелилия търга е длъжен в петдневен срок да внесе оставащата част от предложената сума, в противен случай губи задатъка. При липса на повече от 1 предложения, търга печели наддавача, предложил не по-ниска от обявената цена.

Желаещите да закупят имуществото, могат да се явят в канцеларията на синдика, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.

Телефон за контакт: 0886453565 – Николай Вълков