ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА – синдик на „ГРИЙН ТРЕЙД 2009” ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Бенковски” №27, партер, ЕИК 200755385, обявено в несъстоятелност с Решение No 103 от 22.08.2017 г. на Софийски окръжен съд по т.д. № 118/2017 по описа на същия съд, на основание чл.717а от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно ОПРЕДЕЛЕНИЕ №85 от 05.02.2020 г. по т.д. №118/2020 г., на 30.03.2020 г. /понеделник/ в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1 а, ет. 2, оф. 2, ще се проведе продажба чрез търг с ЯВНО наддаване за продажба на имущество, находящо се в гр. Кубрат, собственост на длъжника в несъстоятелност, а именно:

І. Поземлен имот с идентификатор 40422.505.1979, с площ от 31 459.00 м2, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, номер по предходен план - квартал 114, парцел I, ведно с построените в същия имот сгради, както следва:

1. Масивна едноетажна сграда № 1, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.4, със застроена площ 1430.00 м2. - Конструктивно - масивна, каменни основи, тухлени носещи зидове. Покрив двускатен дървена конструкция с покритие от керемиди тип „Марсилски". Електрифициран и водоснабден. Дограма — дървена, врати дървени. Подове - на филциран бетон.

2. Масивна едноетажна сграда № 2, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.3, сьс застроена площ 1411.00 м2 - Конструктивно - масивна, каменни основи, тухлени носещи зидове. Покрив двускатен дървена конструкция с покритие от ЛТ памарина. Електрифициран и водоснабден. Дограма — дървена, врати метални. Подове - на филциран бетон. Изградена рампа за товаро - разтоварни дейности. Към сградата е и изпълнено съоръжение шахта и елеватор — 25 /т на час.

3. Масивна едноетажна сграда - лаборатория, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение жилищна сграда, еднофамилна с идентификатор 40422.505.1979.2, със застроена площ 283.00 м2 - лаборатория, монолитна обслужваща сграда, стандартна конструкция с покрив от керемиди в/у дървена конструкция

4. Масивна едноетажна сграда - работилница, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.20, със застроена площ 82.00 м2 - работилница, монолитна обслужваща сграда, стандартна конструкция с покрив от керемиди в/у дървена конструкция.

5. Масивна едноетажна сграда — кантар с шахта, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.8, със застроена площ 110.00 м2 - кантар с шахта, съоръжението колиен кантар не се остойностява , стандартна монолитна конструкция със скатен покрив - ЛТ ламарина.

6. Масивна едноетажна сграда - склад № 3, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.1, със застроена площ 1129.00 м2 - едноетажна сграда - тухлени зидове, покрив от керемиди в/у бетонови столици и ферми, изпълнен оберлих за естествено  осветление. Изпълнена към него позиция № 7 / по-долу / сграда кула с елеватор и шахта - 25 т/час.

7. Масивна едноетажна сграда - кула, механичен склад № 1, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.10, със застроена площ 49.00 м2 - кула, механичен склад N2 1, механичен склад.

8. Масивна едноетажна сграда за преработване на зърно, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.14, със застроена площ 72.00 м2 - едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда навес с ограждащи стени с тухлена зидария от три страни и покрив от ЛТ ламарина.

9. Масивна едноетажна сграда - навес /стара постройка/, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.12, със застроена площ 147.00 м2 - навес /стара постройка/, навес с ограждащи стени с тухлена зидария от три страни и покрив от ЛТ ламарина.

10. Масивна едноетажна сграда - навес /единичен/, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.5, със застроена площ 514.00 м2 - навес /единичен/, метална конструкция с изпълнени тухлени      зидове и покрив от ЛТ ламарина, електрифицирана, две двойни метални врати за достъп.

11. Масивна едноетажна сграда - навес № 3, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.7, със застроена площ 27.00 м2 - навес с ограждащи стени с тухлена зидария от три страни и покрив от ЛТ ламарина.

12. Навеси 4 броя, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.6, със застроена площ 2864.00 м2 - тухлени ограждащи зидове на метална конструкция с покритие от ЛТ ламарина, електрифицирани, на под - бетонов. Обурудвани с елеватор за 50 / т.час.

13. Масивна едноетажна сграда - трафопост, представляващ съгласно скица едноетажна сграда с предназначение сграда за енергопроизводство с идентификатор 40422.505.1979.15, със застроена площ 30.00 м2 - монолитна конструкция, обсл.сграда трафопост.

14. Едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.13, със застроена площ 11.00 м2 стандартна обслужваща сграда.

15. Едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.17, със застроена площ 173.00 м2 -стандартна монолитна конструкция - не се използва.

16. Едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.1979.9, със застроена площ 14.00 м2 - стандартна монолитна конструкция- не се използва

ІІ. Поземлен имот с идентификатор 40422.505.2177, с площ от 2 700.00 м2, ведно с построените в същия имот сгради, както следва:

1. Едноетажна постройка с масивна конструкция със стопанско предназначение склад за семена, представляваща съгласно скица едноетажна сграда с предназначение складова база, склад с идентификатор 40422.505.2177.1, със застроена площ 516.00 м2 - Конструктивно - масивна, каменни основи, тухлени носещи зидове. Изградена рампа за товаро - разтоварни дейности на южната фасада. Към датата на оглед сграда се намира в лошо състояние - липсва 2/3 от покривната конструкция, липсва дограмата, за това не се оценява.

2. Едноетажна сграда с предназначение селскостопанска сграда с идентификатор 40422.505.2177.2, със застроена площ 27.00 м2 -Конструктивно - масивна, тухлени носещи зидове /от три страни/. Покрив двускатен дървена конструкция с покритие от керемиди тип „Марсилски". Дограма - дървена. Под - на земен насип.

3. Едноетажна сграда с предназначение селскопопанска сграда с идентификатор 40422.505.2177.3, със застроена площ 97.00 м2 - тип навес - конструктивно - масивна, тухлени носещи зидове /от три страни/. Покрив двускатен дървена конструкция. Дограма - дървена. Под - на земен насип. Без ел. инсталация. От сградата са останали само тухлените зидове.

Началната цена на цялото описано имущество, определена въз основа на експертна оценка при спазване на изискванията на чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ., представляваща 80% от цената по оценка, възлиза на 898 290.40 лева / осемстотин деветдесет и осем хиляди и двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/.

Обявената начална цена е без начислен ДДС, тъй като дружеството е дерегистрирано по ЗДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ.

Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата на описаното имущество ще се проведе по реда на чл.717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване.

Оглед на имуществото, обект на продажба, може да бъде извършен всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч. през периода от 12.03.2020 г. до 29.03.2020 г. след предварително съгласуване със синдика за техническо организиране дейността по провеждане на търга и след заплащане на цена на огледа 60.00 лв.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в офиса на синдика в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1а, ет.2, оф.2, където могат да се разгледат през периода от от 12.03.2020 г. до 29.03.2020 г. Цената на комплект тръжна документация за закупуване е 50.00 лева.

За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от началната цена в ОСОБЕНАТА СМЕТКА на “ГРИЙН ТРЕЙД 2009” ЕООД в несъстоятелност ЕИК 200755385, а именно:

Банка: Юробанк България АД

IBAN: BG42 BPBI 8170 7906 1527 05

BIC: BPBI BGSF

Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и други разноски, свързани с участие в продажбата са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Доказателство за внесен задатък е платежното нареждане за направен превод в ОСОБЕНАТА сметка и получено от синдика потвърждение от банката за постъпилите по сметката на „БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА” АД в несъстоятелност суми към момента на подаване на документите.

Наддавателните предложения се вписват в наддавателен лист в деня на продажбата – 30.03.2020 г. от 10.00 часа до 11.00 часа на мястото обявено за провеждане на процедурата. Право да направи предложение и да подаде документи, т.е. да бъде участник в търга, има само лице /физическо или юридическо/, за което преди подаване на документите се получи потвърждение от банката за внесен депозит по особената сметка. Предложенията се приемат след справка в банката за внесен депозит. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Стъпката на наддаване е 20 000,00 лева при начална цена 898 290.40 лева / осемстотин деветдесет и осем хиляди и двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/.

Желаещите да участват в наддаването представят и оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10% от началната цена на имуществото, за което наддават, изрично пълномощно, в случай че в наддаването от името на купувача, участва пълномощник; документ за самоличност на законния представител на наддавача и удостоверение за актуално състояние или удостоверение за актуално вписани данни в ТР на АВ – на наддавача, ако е юридическо лице или едноличен търговец.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 30.03.2020 год., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок до 7 /седем/ дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Телефон за контакти и заявки: 02/8700502 от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Време за огледи: всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч.