Красимир Петров Иванов – синдик на “Булнед” ЕООД в несъстоятелност, гр. Враца, ЕИК 106051141, в производство по несъстоятелност по т. д. №44 от 2011 г.  по описа на Врачански окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №399 от 16.09.2014 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 16.09.2019 г.  в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Обособена част едно - представлявяща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12259.1021.202, в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-06/131/14.06.2006 г. на Началник СК-Враца, с адрес: гр.Враца, кв. „Промишлена зона” с площ от 1001 кв.м. (по документ за собственост – 1040 кв.м.), трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс, стар идентификатор: кв.8, п.5, №5008, при съседи: 12259.1021.203, 12259.1021.272, 12259.1021.65, 12259.1021.63 и 12259.1021.159, заедно с построения в съшия имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ВТОРИ ЕТАЖ от монолитна триетажна административна сграда с идентификатор 12259.1021.202.1.2, в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 год., на Изпълнителен директор на Агенция по Кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с Адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, кв. „Промишлена зона”. ет.2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.202, Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 480.00 кв.м., Ниво: 1, състоящ се от 15 броя стаи, коридор и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 12259.1021.202.1.1 и над обекта: 12259.1021.202.1.3, заедно с неразделна част от самостоятелния обект са: 1/3 идеална част от МАЗЕ цялото с площ от 480 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата;

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ПЪРВИ ЕТАЖ от монолитна триетажна административна сграда с идентификатор 12259.1021.202.1.1, в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г., на Изпълнителен директор на Агенция по Кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение по КККР, Адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, кв.”Промишлена зона”, ет.1, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.202, Предназначение на самостоятелният обект: За обществено хранене, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 480.00 кв.м., състоящ се от кухня, столова и склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 12259.1021.202.1.2, заедно с прилежащите части: 1/3 идеална част от МАЗЕ цялото с площ от 480 кв.м. и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото;

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ТРЕТИ ЕТАЖ от монолитна триетажна административна сграда с идентификатор 12259.1021.202.1.3, в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г., на Изпълнителен директор на Агенция по Кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр.Враца, п.к.3000, кв. „Промишлена зона”, ет.3, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.202, Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, Брой нива на обекта: 1, Площ по документ: 480.00 кв.м., Ниво: 1, състоящ се от салон, лекарски кабинет, зъболекар и 10 броя стаи, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 12259.1021.202.1.2 и над обекта: няма, заедно с прилежащи части: 1/3 идеална част от МАЗЕ цялото с площ от 480 кв.м. и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото;

Начална цена на обособената част за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ- 240 000.00 лв /Двеста и четиридесет хиляди/ лева.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани   в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж моб.тел. 0888690606.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от начална цена  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG45 CECB 9790 1642 1503 00, BIC  CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД  гр. Враца.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата  – 16.09.2019 г., от 08.30 до 08.45 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 1 /Един месец/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.