Драгомир Иванов Григоров – синдик на “Векта” ООД /н/ гр. Пловдив, ЕИК 115028120, в производство по несъстоятелност по т.д. № 455/2015 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, на основание чл. 717ж, ал. 1, във връзка с чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 1163 от 10.06.2020 г., на 09.07.2020 г. в 14.00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б” ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

Инв. №

Наименование

Начална тръжна цена

Стъпка за

наддаване

4

553

Ремарке РВ 1776

888,00

90,00

7

4021

Цистерна /резервоар/ РХД 25 куб.м

1 944,00

200,00

8

480

Контейнер /резервоар/ 10 куб.м.

1 000,00

100,00

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване.

Оглед на имуществото, може да бъде извършван всеки работен ден след предварително съгласуване със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 27 “Б”.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от оценката по особената банкова сметка на синдика на “Векта” ООД /н/ гр. Пловдив в “Юробанк България” АД - BG 76 BPBI 7940 7045 7107 01, BIC BPBIBGSF.

Наддаването се извършва чрез записване на предложението в наддавателен лист.

Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата, до часа обявен за начало на търга заявление за участие, към което прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец и ЕИК.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата, в присъствието на явилите се наддавачи.

Телефон за контакти: 0888 224 885.