Габриела Павлова Сулай – синдик на “Птицекланица”АД (в несъстоятелност), област Варна, община Варна, гр.Варна, район „Одесос”, ул.”Радко Димитриев” №7, ет.3, ЕИК 124059588, в производство по несъстоятелност по т.д.№ 886/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане на съда по несъстоятелността № 10071/17.09. 2012 г. и решенията на събранието на кредиторите, проведено на 25.01.2019 г., до 09.08.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3, ще се приемат оферти във връзка с обявената настояща продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718, ал.1 от ТЗ на обособена част от имуществото, собственост на длъжника, представляваща съвкупност от недвижими имоти и движими вещи – приложение 1.

Началната цена за преговорите, включваща всички активи, описани в т.I. и II. /приложение 1/ и определена по експертна оценка, възлиза на общата сума от 3 061 500,00 лв. /три милиона шестдесет и една хиляди и петстотин лева/. Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решенията на събранията на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ, проведени на 26.08.2010 г. и 25.01.2019 г.

Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

За участие в наддаването до края на 08.08.2019 г., се внася задатък от 10 на сто от началната цена на обособената част по особената сметка с титуляр “Птицекланица”АД (в несъстоятелност), а именно:

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG43 UNCR 7000 7519 4426 91

BIC: UNCR BGSF

В случай, че повече от един кандидат-купувач представи оферта и внесе задатък в размер на 10 %, незабавно след изтичането на срока за приемане на оферти, ще се проведе търг с явно наддаване между кандидатите, изпълнили условията.

Участниците представят офертите си и се регистрират до 14.00 ч. на 09.08.2019 г., като всеки наддавач изписва в предложението си трите си имена (съответно наименование на фирмата), ЕГН (ЕИК), постоянен адрес (седалище), адрес и телефон за кореспонденция, електронен адрес и прилага: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето се представлява от пълномощник; протокол за извършен оглед.

Документите се предават в запечатан плик, пликовете се номерират и отразяват във входящ регистър.

Веднага след изтичане на срока за подаване на оферти се пристъпва към отваряне на пликовете и проверка на документите в присъствието на явилите се наддавачи. Постъпилите предложения се вписват в регистър по реда на отварянето на пликовете. В случай, че се явят повече от един кандидат-купувачи, се пристъпва към явен търг между явилите се, като всеки от наддавачите вписва саморъчно предложението си в наддавателен лист и се подписва.

За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок, не по-дълъг от 5 работни дни от приключването на продажбата да сключи предварителен договор за покупко-продажба на имуществото, предмет на търга. Внесеният задатък се приспада при внасяне на окончателната цена на имуществото, но ако предварителния договор не бъде подписан в посочения срок по вина на обявения за купувач, задатъкът се задържа в полза на кредиторите. В този случай синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, да сключи предварителен договор за покупко-продажба, ако не е изтеглил задатъка си.

Срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба по чл.718, ал.1 от ТЗ се сключва след пълното плащане на цената, като чл.717д, ал.2 от ТЗ се прилага съответно.

Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден, след предварително съгласуване със синдика. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.

Книжата за продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Варна, ул.”Опълченска” № 23, ет.1, ап.3.

Телефони за контакти: 052/608-052;  GSM: 0899605430.

Ел.адрес: gabisulai@abv.bg