Йордан Савов Тодоров - синдик на “Силва Маш“ ООД в несъстоятелност, гр. Ловеч, ЕИК 110539723, на основание Определение на ОС - Ловеч от 10.05.2022 г. по т.д. № 2/2020 г. и съгласно решения на събрание на кредиторите от 26.01.2022 г. ОБЯВЯВА преговори с потенциални купувачи по реда на чл. 718 от ТЗ за продажба на имуществото на масата на несъстоятелността на „Силва Маш” ООД /н/, както следва:

1. Обособена част едно:

Офис с идентификатор № 43952.514.84.1.4, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. ГУРКО № 1, ет. 4, вид собств.: частна, тип: За търговска дейност, бр. нива 1, площ по документ 372.4 кв. м;

Начална цена за провеждане на проданта по реда на чл. 718 от ТЗ на обособена част едно съгласно решение на събранието на кредиторите от 26.01.2022 г. е в размер на 260 267 лв. /двеста и шестдесет хиляди двеста шестдесет и седем лева/.

2. Обособена част три - КМА - Вземания на дружеството към трети лица - съгласно опис - приложение.

Начална цена за провеждане на проданта по реда на чл. 718 от ТЗ на обособена част три, съгласно решение на събранието на кредиторите от 26.01.2022 г. е в размер на - 20 101 лв. /двадесет хиляди сто и един лева/.

Писмени предложения се подават от 10.00 часа до 10.30 часа на 07.04.2023 г. и от 10.30 до 11.00 часа на 07.04.2023 г. в седалището на длъжника - гр. Ловеч , ул.”Гурко”1, ет.4. След изтичане на срока за подаване на предложения се пристъпва незабавно към преговори с лицата подали предложения. За провеждане на преговорите се съставя протокол с кандидатите за купувачи .

Оглед на активите може да бъде извършван всеки работен ден до 05.04.2023 г., след предварително съгласуване.

За участие в преговорите се внася депозит от 10 на сто от началната цена по банкова сметка на “Силва Маш” ООД /н/, IВАN BG12BGUS91607008191900, BIC BGUSBGSF при „БАКБ” АД. Сумата по депозита следва да е постъпила по особената сметка до 16.00 часа на 06.04.2023 г. и е условие за допускане до участие в преговорите.

Писмените предложения се подават в запечатан плик и съдържат:

- цена за закупуване на съответната обособена част, която не може да бъде по - ниска от посочената в обявлението начална цена;

- оригинален платежен документ за внесен депозит в размер на 10 на сто от началната цена на съответната обособена част по посочената по - горе банкова сметка.

- срок за плащане на цената.

- Документ, удостоверяващ представителната власт на подалият предложението.

В случай, че предложението се подава от упълномощено лице, се прилага и нотариално заверено пълномощно.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За справки тел:0888/330101 и 0878/173929.