Снежина Минчева Маджарова, синдик на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност , с ЕИК: 102854938, съобразно решение на събранието на кредиторите от 23.05.2019 год. и разрешение на съда по несъстоятелността, дадено с Определение № 672/30.05.2019 год. по т.д.№ 34/2015 год. по описа на Бургаски окръжен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на основание  чл.718  от ТЗ ще се извърши ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ на  следните активи, включени в масата на несъстоятелността на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

1. 2 006,44/3285 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.506.87 по КККР на гр.Несебър, обл.Бургас, адрес на имота: гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг-запад, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: кв.7601, п.II, при начална продажна цена 12 000 лева. 

2. 2 986.83/3443 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.506.100 по КККР на гр.Несебър, обл.Бургас, адрес: кк.Слънчев бряг-запад, площ: 3 442 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, идентичен по документ за собственост с :дворно място на площ от 3 442 кв.м., образуващо  УПИ VI-71 в кв.7503 по плана на кк.”Слънчев бряг-запад”, община-Несебър, обл.Бургас, при начална продажна цена  20 330,90 лева.

Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, всеки работен ден. Оглед на имота се извършва след предварителна уговорка , на на следния телефон на синдика: 0889 720 974.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне се приемат до 15.10.2019 година, 11.00 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев” № 26, ет.1.        

Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, телефон и електронен адрес за контакти, предложена цена с цифри и думи, срок и други условия за плащане, както и документи, доказващи самоличността, дееспособността и представителната власт на участника.

За участие в договарянето се внася задатък в размер на 10 на сто върху началната продажна цена на имота в особената банкова сметка на несъстоятелността :  IBAN : BG 70 UBBS 8002 1034046740, BIC : UBBSBGSF, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, титуляр  „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност. Следва сумата да е постъпила в банковата сметка до обявения краен срок.

Резултатите от разглеждането на офертите ще бъдат обявени от синдика в деня на продажбата. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат . С участника, предложил най-висока цена, която е не по-ниска от началната продажна цена на имота, се сключва окончателен договор след изплащане на предложената от него цена в пълен размер в срок до 60 дни от избора му за купувач. Всички евентуално дължими разноски за такси , данъци и др. във връзка с продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно. 

Обявените за продажба имоти са собственост на „ЕС ПИ ЕС”ЕООД - в несъстоятелност :

По т.1 -  Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и вещно право на строеж , вписан вх.рег.№ 9796/15.12.2006 г. , Акт № 68, том 38, дело № 8509/2006 г. на СВ-Несебър, Нотариален акт за поправка на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и вещно право на строеж , вписан вх.рег.№ 844/19.02.2007 г. , Акт № 181, том 3 на СВ-Несебър. Поземленият имот е застроен с масивна сграда и прилежаща обслужваща инфраструктура.

По т.2 – Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство , вписан вх.рег.№ 2969/24.06.2004 г., Акт № 63, том 11, дело № 2387/2004 г. на СВ-Несебър. Имотът е застроен с масивни жилищни сгради от в.с.Палм Корт и обслужваща инфраструктура.