Ивайло Василев Ризовсиндик по търг. дело № 34/2017 ОС - Враца, ТО, по описа на Врачански Окръжен Съд, на "ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД-ЛЕВСКИ“ АД /в несъстоятелност/, гр. Враца, ЕИК: 114504723, Враца, п.к. 3000, ж.к. Хранително-вкусова зона, бул./ул. Завод „Мебел“, бл. Административна сграда, ет. 1, ап. офис 3, на основание чл. 717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Решение на събранието на кредиторите от 01.03.2022 г. и определение на съда по несъстоятелността от 10.11.2022 г.. на основание чл. 717а и сл. от ТЗ обявява на интересуващите се, че в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Алабин № 29”, ет. 3, офис 1 и 2, ще се проведе продажба  по реда на чл. 718 от ТЗ (пряко договаряне). Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ – чрез преки преговори, като предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 11.00 ч. на 07.04.2023 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Алабин ” № 29, ет. 3, офис № 1 и 2, при условията, изложени по-долу на следното имущество В ЦЯЛОСТ, собственост на длъжника представляващо недвижими имоти, находящи се в гр. Левски – приложение 1.

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОДАЖБА е по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне, която ще се проведе от датата на публикуване на настоящото обявление на сайта на Министерство на Икономиката до 07.04.2023 г. - най-късно до 11.00 ч. на следното имущество в цялост, което имущество представлява  цялата маса на несъстоятелността собственост на длъжника.

Продажната /начална/ цена, на която могат да бъдат подавани оферти е съобразена с определената оценка, решението на Събранието на кредиторите и определението на Съда по несъстоятелността от 10.11.2022 г. - и възлиза на 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева/.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Всеки желаещ да участва може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика на адрес: гр. София, ул  Алабин  № 29, ет.3, офис 1 и 2, през работните дни от датата на публикуването на настоящото обявление на сайта на Министерство на Икономиката, до 11.00 ч. на  07.04.2023 г., след предварителна договорка на телефон: 0898612445. Огледи се организират след предварителна договорка, а плащанията на капаро и остатък от продажната цена се заплащат  по особената сметка на на "ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД-ЛЕВСКИ“ АД /н./ в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, София, IBAN BG66RZBB91557021563201 и код RZBBBGSF

Процедура за провеждане на продажбата:   

Предложенията се подават пред синдика, след предварителна уговорка по телефон: 0898612445, като датата и часа на подаването пред синдика се уточнява след предварителна уговорка по телефона и предложенията трябва да съдържат посочените по-долу приложения, а така също и: пълното име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК на кандидата; предложената от кандидата покупна цена, посочена с цифри и думи;

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор, след което да заплати капаро в размер на 5 000 лв./ пет хиляди лева/, по особената банкова сметка на дружеството в несъстоятелност в деня на подписване на Предварителния договор, както  и да заплати останалата част от  предложената от него продажна цена, в срок, не по дълъг от 60 дни, като плащането трябва да се извърши в пълен размер, преди подписване на окончателен договор във формата на  Нотариален акт.

Към предложенията се представят следните документи:

- подписано предложение на кандидата;

- за търговец - извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца към датата на подаване на предложението;

- за юридическо лице-нетърговец - актуален документ, удостоверяващ неговата правосубектност;

- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено пълномощно.

- Декларация от кандидат-купувача, в която същият изрично  декларира: „Запознат съм, приемам условията и съм съгласен да участвам в продажба, чрез преки преговори на имущество, представляващо масата на несъстоятелността на "ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД-ЛЕВСКИ“ АД /в несъстоятелност/, гр. Враца, ЕИК: 114504723, Враца, п.к. 3000, ж.к. Хранително-вкусова зона, бул./ул. Завод „Мебел“, бл. Административна сграда, ет. 1, ап. офис 3, която ще се проведе при процедурата, посочена в Обявлението за продажба, като не съм от лицата, които нямат право да участват и да бъдат купувачи на имуществото съгласно чл. 717г, ал. 1 от ТЗ. Уведомен и запознат съм с фактическото състояние и правния статут на имуществото, желая да го закупя, за което ще направя ценово предложение, като нямам никакви претенции относно фактическото състояние и правен статут на имуществото както към момента на подписването на настоящата декларация, така и няма да има такива след закупуването му“.

Предложения, които не отговарят на горепосочените условия, както и предложения, постъпили след посочения срок няма да бъдат разглеждани.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

Върху продажната цена не се начислява ДДС.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Внасянето на капарото и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.

Всеки участник в продажбата се уведомява изрично, че следва да направи за своя сметка проверка на правното състояние и статута на продаваната вещ в публичните регистри.

Всички разходи, свързани с участието в продажбата и за прехвърлянето на имуществото са за сметка на подалите оферти, съответно на купувача.

След прехвърляне на имуществото от синдика по реда на чл.718, ал.5 от ТЗ не се заличават евентуално вписаните ипотеки и възбрани върху имота. Такова производство следва да се инициира от новия собственик, като синдика издава удостоверение, което да послужи на новия собственик за заличаване на съществуващите ипотеки. Съгласно т. 3 от ТР от 10.07.2018 г. по тълк. дело № 1/2015 г., постановено от ОСГТК на ВКС, синдикът не може да окаже съдействие за сваляне на наложените възбрани върху имота, предмет на продажбата.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр. София, ул  Алабин  № 29, ет.3, офис 1 и 2 и на телефон: 0898 612 445, от 09.00 ч до 17.00 часа. Електронна поща: ivailo_rizov@abv.bg;