Светлозар Димитров Стоянов - синдик на „ГАМА КОМЕРС” ООД , гр. Добрич, ул. ”Дунав” № 22, вписано в АВп към ТР с ЕИК 103164874, обявено в несъстоятелност по т. д. № 259/2012 г.  по описа на окръжен съд Добрич, на основание чл. 717а от ТЗ

ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 38 на Съда по несъстоятелността от 28.02.2014 г., на 19.08.2019 г., от 10.00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Добрич, ул. „България” № 3, офис 101 ще се проведе продажба по реда на чл.718 от ТЗ  на следното имущество  от масата на несъстоятелността на длъжника:

Недвижими имоти, находящи се на кота -1 в сграда в УПИ 10135.48, находящи се в гр.Варна, ул.”Майор Минчо Димитриев” №22 както следва:

1. Парко място №1 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400 лв,

2. Парко място №2 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400лв.,

3. Парко място №3 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400лв.,

4. Парко място №4 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400лв.,

5. Парко място №5 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400лв.,

6. Парко място №6 в подземен гараж с площ 18 кв.м. с начална цена 4064 лв. и стъпка за наддаване 400лв.,

7. Склад №1 на сутеренен етаж с площ 2,3 кв.м. с начална цена 455 лв. и стъпка за наддаване 50 лв,

8. Склад №3 на сутеренен етаж с площ 2,3 кв.м. с начална цена 455 лв. и стъпка за наддаване 50 лв.

Имуществото, предмет на публичната продан е собственост на „ГАМА КОМЕРС” ООД съгласно приложените  към доклада на оценителя документи, като върху имотите  има наложена възбрана от НАП. Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. 

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден до 18.08.2019 г. включително, след предварителна уговорка със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в  гр. Добрич, ул. „България” № 3, офис 101 и в ТО на Окръжен съд Добрич по т. д. № 259/2012 г.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ - чрез пряко договаряне.

Участието в търга се извършва чрез вписване на наддавателно предложение от кандидат-купувачите в наддавателен лист. Наддаването започва от 10.00 ч. на 19.08.2019 г. в канцеларията на синдика в гр. Добрич. 

Желаещите да участват в търга се легитимират непосредствено преди започване на наддаването чрез документ за самоличност; изрично пълномощно (нотариално заверено), в случай че предложението се вписва от пълномощник – за ФЛ; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец;  удостоверение за актуално състояние – за ЮЛ и ЕТ и документ за внесен депозин в размер на 10% от началната цена на имота, за който ще се участва в публичната продан.

За недействителни ще се считат наддавателни предложения, вписани от лица, които нямат право да участват в продажбата по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ.      

Спечелилият наддаването следва да внесе разликата от предложената цена и внисения вече депозит в срок от пет работни дни по особената банкова сметка на синдика: IBAN номер BG95SOMB91301066929001; BIC код SOMBBGSF при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, в полза на „ГАМА КОМЕРС” ООД - в несъстоятелност , след което му се издава фактура.

По същата сметка се внасят и депозитите за участие в публичната продан.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: гр.Добрич, ул.”България” № 3 или на телефон: 0899 115591.