Боривой Ангелов Миланов – синдик на „Евробилд 2003“ ЕООД /н/, гр. Кюстендил, ЕИК 131062652, на основание чл. 717, ал. 1 от ТЗ и определение от 11.03.2020 год. на Кюстендилски окръжен съд, постановено по т.д. № 76/2014 год.  ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10.00 часа до 10.30 часа на 30.03.2020 год. в гр. София, бул. „История Славянобългарска” № 4/зад бензиностанция „Шел”/, ще се проведе продажба чрез таен търг по реда на чл. 717а-в е от ТЗ, на имущество продавано на две обособени групи - приложение 1.

Документацията за продажбата чрез таен търг, е на разположение на всеки кандидат купувач в канцелария на синдика в гр. София, гр. София, бул. „История Славянобългарска” № 4/зад бензиностанция „Шел”/ от 9.30 до 16.30 часа всеки работен ден.

Наддавателните предложенията се подават в запечатан плик и следва да съдържат:

1. Всеки купувач следва да внесе до 17.00ч на 27.03.2020г, задатък в размер на 10% (десет процента) от общата цена за всяка отделна група, от която ще започне проданта. Сумите се внасят по особена сметка на синдика на , „Евробилд 2003“ ЕООД /н/ в “Първа инвестиционна банка” ЕАД, IBAN – BG88FINV91501816714355, BIK – FINVBGSF. Документът за внесен задатък се представя в оригинал и се приема само при потвърждение от банката за заверка на сметката;

2. Данни за кандидат купувачите както следва:

А) За физическите лица – трите имена по лична карта, ЕГН номер, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес. Към предложението се прилага и ксерокопие от личната карта;

Б) За юридическите лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК. Към предложението следва да се приложи и копие от удостоверение за актуално  състояние.

В) За пълномощниците на кандидат купувачите, освен данните по предходната точка следва да се приложат и нотариално заверено пълномощно и ксерокопие от личната карта на пълномощника.

3. Предложение за цена.

4. Саморъчен подпис на кандидат купувача или представляващия го.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 30.03.2020 год. в 10.45 часа в канцеларията на синдика на горепосочения адрес.

Физическите лица следва да удостоверят самоличността си с лична карта.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

„Евробилд 2003“ ЕООД /н/ е учредила в полза на „Корпаративна търговска банка“ АД /н/ за отпуснат от банката кредит от 19.03.2013 год. в размер на 3 150 000 евро, първа по ред договорна ипотека върху изложените за продажба недвижими имоти, индивидуализирани по-горе в настоящата обява, чрез Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 2092, том 11, рег. № 12900, д. № 1553 от 16.12.2013 год.

Обявения за купувач се въвежда във владение на закупеното имущество след заплащане на пълния размер на цената, издаване и влизане в сила на възлагателно постановление от  Кюстендилски окръжен съд. Купувача заплаща и държавна такса за издадено възлагателно постановление.

Разноските за държавни и нотариални такси, снабдяване със скици, оценки, заличаване на тежести, банкови комисионни и др. подобни във връзка с осъществяване на продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно. Всеки кандидат купувач следва за своя сметка да направи проверка на правното състояние, статута и правните последици от описаните обезпечения върху продаваните недвижими имоти. Обявения за купувач е отговорен след продажбата, да извърши всички правни и фактически действия, свързани със заличаване на съществуващите обезпечения върху имотите, вкл. и с разноските за това.