Иво Стоилков Траянов – синдик на КСК „Русенска популярна каса” в несъстоятелност, гр. Русе, ул.”Рила” № 44, ЕИК 827103192, т. д. № 132/2018 г. по описа на Окръжен съд Русе, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Разпореждане-разрешение №261033от 25.06.2021 г. на съдът по несъстоятелността, на 05.08.2021 г. от 11,00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4, ще се проведе продажба по реда на чл.717в от ТЗ /с тайно наддаване/ на следното имущество от масата на несъстоятелността, собственост на длъжника – приложение 1.

Имуществото предмет на продажбата е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представения доклад на оценителя за изготвената експертна оценка.

Таксите и данъците по прехвърляне на имотите са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в работен ден, след предварителна уговорка със синдика. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в  гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4, както и в канцеларията на Окръжен съд Русе по т.д. №132/2018г..

За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, за всеки имот/вещ по отделно, по особената банкова сметка на несъстоятелността в „Първа инвестиционна банка” АД, АЙБАН №  BG10FINV91501817246737, BIC код FINVBGSF, в полза на КСК „Русенска популярна каса” в несъстоятелност. Задатъка трябва да е постъпил по посочената банкова сметка до 17,00 ч. на деня предхождащ деня на продажбата/т.е. до 17,00 ч. на 04.08.2021 г./.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата – 05.08.2021 г., от 10,00 ч. до 11,00 часа в канцеларията на синдика в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват: 1/име, съответно фирма на участника; 2/актуален адрес и телефон за кореспонденция; 3/имот за който наддават; 4/предложената от тях покупна цена изписана с цифри и думи; 5/подпис и съответно печат на представляващия наддавача. За всеки имот се подава отделно предложение, в отделен плик.

Към предложението кандидатите прилагат: 1/оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имуществото, за което участват; 2/документ за самоличност; 3/изрично пълномощно (за физически лица-нотариално заверено), в случай че предложението се подава от пълномощник; 4/доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец с удостоверение за актуално състояние; 5/банкова сметка за възстановяване на внесения задатък; 6/Декларация по чл.717г от ТЗ, че лицето има право да участва в продажбата; 7/Декларация за произход на паричните средства по ЗМИМП.

За недействителни ще се считат предложения, подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения с цена под посочената начална тръжна цена, или не е внесен задатък от 10% в указания срок.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 05.08.2021 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията (11,00 ч.) и отварянето на приетите наддавателни предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

Спечелилият наддаването следва в 7-дневен срок да внесе:

1/остатъка от сумата до покупната цена;

2/данък за придобиване на имуществото по ЗМДТ в полза на общината по регистрация на купувача – за недвижимите имоти;

3/такса за издаване на постановление за възлагане на закупеното имущество в размер 1,5% от покупната цена, но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 3000,00лв. Таксата се внася в полза на Окръжен съд Русе;

След внасяне на горепосочените суми, банковите бордера в оригинал се предоставят на синдика. В последствие на купувача се издава постановление за възлагане на имота или вещите от Окръжен съд Русе.

На участниците в продажбата, които не са спечелили, внесените задатъци /депозити/ се възстановяват. Не се възстановяват задатъци на участници в продажбата, които са спечелили имущество, но в последствие са се отказали или не са внесли остатъка от покупната цена в 7-дневния срок.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: Русе, бул.”Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4 или на телефони : 088 99 77 654; 082584713.