Красимир Петров Иванов – синдик на “Родопска тъкан” АД в несъстоятелност, гр. Смолян, ул.”Наталия” №2, ЕИК 120000934, регистрирано по ф. д. №1051/1995 г. по описа на Смолянския окръжен съд, в производство по несъстоятелност по т. д. №104 от 2005 г.  по описа на Смолянския окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността №157 от 05.02.2013 г. и решение на събранието на кредиторите от 19.11.2012 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 19.08.2019 г., в  гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж, ще се проведе продажба на следната обособена част, собственост на длъжника:

Обособената част включва следните имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.809 с площ 339 кв. м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, ВЕДНО с построената в имота сграда с идентификатор 67653.921.809.1 и припадащи се идеални части от собствеността върху обслужваща улица и от сградите на два трафопоста, находящи се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.„Наталия”, собственост на „Родопска тъкан” АД – гр.Смолян.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.556 с площ 6 554 кв. м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, ВЕДНО с построените в имота 14 броя сгради и припадащи се идеални части от собствеността върху обслужваща улица и от сградите на два трафопоста, находящи се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.„Наталия”, собственост на „Родопска тъкан” АД – гр.Смолян.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.557 с площ 2 350 кв. м.по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, ВЕДНО с построените в имота 5 броя сгради и припадащи се идеални части от собствеността върху обслужваща улица и от сградите на два трафопоста, находящи се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.„Наталия”, собственост на „Родопска тъкан” АД – гр.Смолян.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.553 с площ 1 967 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, ВЕДНО с построените в имота 4 броя сгради и припадащи се идеални части от собствеността върху обслужваща улица и от сградите на два трафопоста, находящи се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.„Наталия”, собственост на „Родопска тъкан” АД – гр.Смолян. Дружеството е регистрирано по ДДС. Съгласно чл.45, ал.(5) от ЗДДС в пазарната цена на обособената част е включено частично ДДС в размер на 39 958.80 лв. Началната цена  на обособената част с ДДС е в размер на  3 181 958.80 лв., която представлява 70 % от пазарната оценка.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне .

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа в гр. Смолян ул.”Наталия” №2. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж  тел. 0888690606 Красимир Петров Иванов.

За участие в прякото договоряне се внася задатък 30 на сто от началната цена  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG13 UNCR 7000 1519 7391 88, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД  гр. Смолян ул. „Кольо Шишманов”№59 до деня преди прякото договаряне.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата –19.08.2019  г., от 10.00 до 10.15 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 10 000 лв. /Десет хиляди/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 дни от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 30 /Тридесет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.