Красимир Петров Иванов – синдик на “Арма” ООД в несъстоятелност, гр. Смолян, ЕИК 830192062, в производство по несъстоятелност по т. д. №143 от 2012 г.  по описа на Смолянски окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определения на съда по несъстоятелността  №450 от 26.04.2018 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019 г. в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

ОБОСОБЕНА ЧАСТ ВКЛЮЧВАЩА:

1. Поземлен имот с идентификатор 67653.918.316 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул."Хан Аспарух" № 4, с площ на имота 1621 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.317, 67653.918.318 и 67653.918.319, съгласно скица 15-54976-05.02.2016 г., издадена от СГКК гр.Смолян;

2. Построената в гореописания поземлен имот сграда с идентификатор 67653.918.316.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул."Хан Аспарух" № 4, представляваща по нотариален акт от 2007 г. нежилищна сграда - корпус 3, състояща се от два обекта:

2.1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.316.1.1. представляващ по нотариален акт от 2007 г. и екзекутивен чертеж, одобрен от Главния архитект на Община Смолян на 24.06.2003 г.: производствено помещение - обособен дял 4г и с предназначение по кадастралната карта: инфраструктурен обект в сграда, със застроена площ 398 кв.м., при съседи по нотариален акт: от север и от запад - стена, от юг - трафопост в поземлен имот пл. № 256 и термично в поземлен имот пл. № 252 и от изток - подготвително и обект 002 - склад дял 1г и съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема № 15-54990-05.02.2016 г., издадена от СГКК гр. Смолян: на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.316.1.2, под обекта и над обекта: няма посочен обект;

2.2. Самостоятелен обект идентификатор 67653.918.316.1.2, представляващ по нотариален акт от 2007 г. и екзекутивен чертеж, одобрен от Главния архитект на Община Смолян на 24.06.2003 г.: производствен склад - обособен дял 1г и с предназначение по кадастралната карта: за склад, със застроена площ 651 кв.м., при съседи по нотариален акт: от север и от изток - стена, от запад - обект 001 - производствен цех дял 4г и от юг - термично в поземлен имот пл. № 252 и съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема № 15-54996-05.02.2016 г., издадена от СГКК гр. Смолян: същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.316.1.1, под обекта и над обекта: няма посочен обект;

3. Прилежащи към поземления имот и сграда 9.617% идеални части от правото на собственост върху общите по предназначение (вътрешнозаводски път, площадки, паркинги), поземлени имоти с идентификатори 67653.918.318 и 67653.918.329 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, като 9.51% са придобити в резултат на гореописаните нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 136, том I, рег.№ 128/06.03.2007 г., дело № 110/2007 г. и нотариален акт за замяна /трансформация/ на идеални части от съсобствени недвижими имоти № 86, том III, дело № 414/2009 г., а 0.107% са придобити с гореописания нотариален акт за покупко- продажба на недвижими имоти № 98, том III, рег.№ 4876, дело № 426/2009 г.

Началната цена на Обособената част е  в размер  на  335 985.00  лв.. , която представлява 65 % от оценката.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж   моб.тел. 0888690606 и при Христо Ананасов моб.тел. 0886838886 .

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG20 TTBB 9400 7527 8184  98, BIC TTBBBG22 при “Сосиете Женерал Експресбанк” АД

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата – 19.08.2019   г., от 11.00 до 11.15 часа

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 1 /Един месец/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.